Symbicort Turbuhaler е ефективен при разнородни групи пациенти01/06/2010

Symbicort (budesonide/formoterol) Turbuhaler* SMART повлиява ефективно симптоматиката и намалява риска за тежки екзацербации при болни с астма на терапия с инхалаторни кортикостероиди (ICS) или комбинирана терапия от ICS и дългодействащи бета-агонисти (LABA), показаха резултати от голямото европейско проучване EUROSMART, представени по време на годишния конгрес на European Respiratory Society (http://dev.ersnet.org), във Виена (1-3).

„Данните сочат, че лечението с budesonide/formoterol е високо ефективно и подобрява крайния изход за пациентите чрез контролиране на симптоматиката и намаляване на риска за астматични пристъпи, което подобрява качеството им на живот,” заяви проф. Michel Aubien от Hopital Bichat в Париж и водещ автор на анализа.

EUROSMART проследява 8424 болни с неконтролирана астма на средна възраст 48 години и форсиран експираторен обем за една секунда (FEV1)<85% от предвидения за период от шест месеца. Проучването има за цел да оцени ефективността и безопасността на ниски и високи поддържащи дози от Symbicort Turbuhalet 160/4.5 mcg (една или две инхалации два пъти дневно) плюс допълнителни апликации при нужда.

Първична крайна точка на анализа е било времето до първата тежка екзацербация, което е било удължено в групата със 160/4.5 mcg два пъти дневно като поддържаща терапия (р=0.03).

Вторични показатели са били: честота на тежки екзацербации и контрол на заболяването, оценен според Asthma Control Questionnaire** 5 (ACQ-5). ACQ отчита подобренията от 1.85 до 1.09 (за пациенти на висока поддържаща доза) и от 1.85 до 1.18 (при ниската поддържаща дозировка). Броят на пациентите с неконтролирано заболяване е намалял значимо от 60 на 27% (в групата с висока поддържаща доза) и от 60 на 30% (в групата с ниска поддържаща доза) (1).

Допълнителни данни от EUROSMART показват, че някои от пациентите с тежка форма на заболяването се повлияват ефективно от по-високата дозировка.

Белодробната функция (като показател за тежестта на астмата) е била значим предиктор за подобрение в състоянието при използването на най-високата препоръчвана поддържаща доза Symbicort Turbuhaler (2).

Болните, на които са прилагани като поддържаща терапия две инхалации от 160/4.5 mcg плюс допълнителни апликации при необходимост, и които са имали изходен върхов експираторен дебит (PEF, ВЕД)80%, намалението на риска за екзацербации е било по-малко и несигнификантно (с 14%, р=0.2)

Докато повечето пациенти са добре контролирани с поддържаща терапия от една инхалация от 160/4.5 mcg два пъти дневно, налице са някои тежки случаи, които се нуждаят от допълнителни дози. Те могат да имат полза от по-висока поддържаща доза (две инхалации два пъти дневно), като ефектът от лечението може да се контролира с лесен функционален белодробен тест, приложим и в амбулаторни условия.

Друг извод от EUROSMART е, че някои болни, при които не е постигнат адекватен контрол, могат да имат белодробни показатели в рамките на нормата, което налага комбинирането на показателите за контрол на заболяването с данните от функционалното изследване на дишането (3).

Няколко пилотни проучвания, представени на конгреса, сравняват ефектите на Symbicort SMART с: високи дози ICS, ICS/LABA и високи дози ICS/LABA плюс SABA (краткодействащи бета-агонисти), за оценка на процента пациенти, при които е постигнат ефективен контрол на заболяването (4-5).

Болните с частичен контрол или липса на контрол в коя да е седмица от проучването са имали по-нисък риск за екзацербации през следващата седмица, ако са били на терапия със Symbicort SMART, в сравнение с останалите медикаменти (5).

Възможността за постигане на ефективен контрол на астмата с поддържаща терапия с budesonide/formoterol, както и намаляването на риска за екзацербации в сравнение с другите медикаментозни алтернативи, е от особено значение, тъй като заболяването е една от водещите причини за заболеваемост и смъртност в развитите страни. (ИТ)

* Symbicort Turbuhaler 80/4.5 mcg, 160/4.5 mcg и 320/9 mcg на AstraZeneca е регистриран в България. За допълнителна информация: http://www.astrazeneca.ca/documents/ProductPortfolio/SYMBICORT_PM_en.pdf

** ACQ служи за измерване на адекватността на лечението на астмата и се състои от седем въпроса, включващи пет симптома на заболяването, FEV1 и допълнителното използване на бронходилататор

Използвани източници:

1. Aubier M. et al. Budesonide/formoterol maintenance and reliever therapy at two different maintenance doses. Abstract presented during the European Respiratory Society (ERS) Annual Congress, Vienna, Austria, 12-16 September 2009

2. Haughney J. et al. Patient characteristics to determine an appropriate maintenance dose of budesonide/formoterol maintenance and reliever therapy. Abstract presented during the ERS Congress, Vienna

3. Buhl et al.: Patients with persistent asthma may have poor disease control despite normal lung function: baseline data from a pan-European real-life study Abstract presented during the ERS Congress, Vienna

4. Bateman et al. Asthma Control Questionnaire (ACQ-5) predicts future risk of exacerbations. Abstract presented during the ERS Congress, Vienna

5. Bateman E. et al. Stability of overall asthma control achieved with budesonide/formoterol maintenance and reliever therapy. Abstract presented during the ERS Congress 2009, Vienna