Rivastigmine подобрява познавателните възможности при Parkinson01/06/2010

Пациентите с деменция в хода на болестта на Parkinson (Parkinson’s disease dementia – PDD), провели 24-седмичен терапевтичен курс с rivastigmine*, демонстрират значимо подобрение на познавателните възможности, оценени по скалата ADAS-cog (Alzheimer’s Disease Assessment Scale-Cognitive), показаха резултатите от проучване, представени на годишната среща на Американското общество по гериатрия (American Geriatrics Society – AGS) (1).

Болните са показали напредък по отношение на способността да изпълняват команди, да разбират смисъла на това, което чуват и да си припомнят забравени думи. В допълнение, по време на изследването, авторите са имали възможност да установят ефикасността на ADAS-cog за оценка на PDD.

Холинестеразният инхибитор rivastigmine благоприятства холинергичната невротрансмисия в ЦНС чрез потискане на разграждането на ацетилхолина, секретиран от функционално интактните холинергични неврони. Медикаментът подобрява холинергично-медиирания когнитивен дефицит при деменция, свързана с болестта на Alzheimer и болестта на Parkinson.

В проучването са включени над 500 пациенти с болестта на Parkinson с нарушени когнитивни способности, които са получавали rivastigmine в доза 3-12 mg дневно (n=362) или плацебо (n=179). Целта е била да се изследва ефектът на холинестеразния инхибитор върху PDD.

През първите 16 седмици от клиничното изпитване участниците са приемали rivastigmine в постепенно нарастваща доза до достигане на максималната доза на толериране, която са получавали през следващите осем седмици. Изследователите са използвали двете скали ADAS-cog и Alzheimer’s Disease Cooperative Study-Clinical Global Impression of Change, за да сравнят получените резултати.

При пациентите от терапевтичната група е постигнато статистически значимо подобрение по отношение на способността да изпълняват команди, да разбират смисъла на това, което чуват и да си припомнят забравените думи. При болните, получавали rivastigmine, е бил отчетен благоприятен ефект върху всичките 11 показатели на скалата ADAS-cog.

Въз основа на получените резултати, екипът прави два основни извода за клиничната практика:

– Скалата ADAS-cog е чувствителен инструмент за оценка на когнитивните нарушения при болни с PDD

– Лечението с холинестеразния инхибитор rivastigmine e свързано със значимо подобрение на когнитивния дефицит при PDD

Авторите напомнят, че rivastigmine е официално одобрен за терапия на PDD. (КД)

* rivastigmine е одобрен в България като Ristidic на ICN Polfa Rzeszow (www.bda.bg)

Използван източник:

1. American Geriatrics Society (AGS) 2010 Annual Scientific Meeting: Poster abstra ct A18. Presented May 13, 2010 http://www.amricangeriatrics.org