Показания за провеждане на коронарна ангиография01/06/2010
Около 40% от пациентите с извършена сърдечна катетеризация нямат данни за обструктивна коронарна болест, което налага по-добра стратификация на риска преди провеждане на инвазивното изследване, показаха резултати от проучване на Patel и сътр., публикувани в списание The New England Journal of Medicine (1). Настоящите указания препоръчват за пациенти с: - нисък риск за коронарна болест на сърцето - продължително наблюдение - интермедиерен риск - неинвазивни тестове за оценка - висок риск - провеждане на селективна коронарна ангиография, която да обективизира наличието или липсата на коронарна болест на сърцето Целта на тези препоръки е да се ограничи броя на болните без коронарна болест, при които се провежда коронарна ангиография, което е рискова процедура. Използването на неинвазивни и инвазивни образни методи за диагностика в кардиологията е нараснало двойно в САЩ за периода 2000-2006. Това би трябвало да доведе до отлична стратификация на риска за конкретния пациент и да предотврати провеждането на коронарна ангиография при болни без обструктивна коронарна болест. В настоящия анализ са включени 398 978 болни от 663 болници (от регистъра на Американския колеж по кардиология), проследявани за периода януари 2004-април 2008, без доказана коронарна болест. Демографските характеристики, рисковите фактори, симптомите и резултатите от неинвазивните тестове са съпоставени с риска за обструктивна коронарна болест, определяна като стеноза >/=50% от диаметъра на ствола на лява коронарна артерия или стеноза >/=70% от диаметъра на главен епикарден съд. Средната възраст на болните е била 61 години, 52.7% от тях са били мъже, 26% са имали захарен диабет, 69.6% - повишено артериално налягане. Неинвазивни тестове са проведени при 83.9%. При катетеризация 149 739 болни са били с обструктивна коронарна болест (37.6%), докато такава липсва при 39.2% от тях (стенози под 20% във всички епикардни съдове). Независимите предиктори за коронарна болест на сърцето са напреднала възраст, мъжки пол, диабет на терапия с инсулин и доказана дислипидемия. Пациентите с положителни резултати от неивазивните изследвания са с по-висока честота на обструктивна коронарна болест. Резултатите от това проучване потвърждават, че е необходим нов клиничен подход за оценка на риска за коронарна болест. (ОИ) Използван източник: 1. Patel M., Peterson E., Dai D. et al. Low diagnostic yield of elective coronary angiography. NEJM 2010; 362: 886-895 www.content.nejm.org