Показания за провеждане на коронарна ангиография01/06/2010

Около 40% от пациентите с извършена сърдечна катетеризация нямат данни за обструктивна коронарна болест, което налага по-добра стратификация на риска преди провеждане на инвазивното изследване, показаха резултати от проучване на Patel и сътр., публикувани в списание The New England Journal of Medicine (1).

Настоящите указания препоръчват за пациенти с:

– нисък риск за коронарна болест на сърцето – продължително наблюдение

– интермедиерен риск – неинвазивни тестове за оценка

– висок риск – провеждане на селективна коронарна ангиография, която да обективизира наличието или липсата на коронарна болест на сърцето

Целта на тези препоръки е да се ограничи броя на болните без коронарна болест, при които се провежда коронарна ангиография, което е рискова процедура.

Използването на неинвазивни и инвазивни образни методи за диагностика в кардиологията е нараснало двойно в САЩ за периода 2000-2006. Това би трябвало да доведе до отлична стратификация на риска за конкретния пациент и да предотврати провеждането на коронарна ангиография при болни без обструктивна коронарна болест.

В настоящия анализ са включени 398 978 болни от 663 болници (от регистъра на Американския колеж по кардиология), проследявани за периода януари 2004-април 2008, без доказана коронарна болест.

Демографските характеристики, рисковите фактори, симптомите и резултатите от неинвазивните тестове са съпоставени с риска за обструктивна коронарна болест, определяна като стеноза >/=50% от диаметъра на ствола на лява коронарна артерия или стеноза >/=70% от диаметъра на главен епикарден съд.

Средната възраст на болните е била 61 години, 52.7% от тях са били мъже, 26% са имали захарен диабет, 69.6% – повишено артериално налягане. Неинвазивни тестове са проведени при 83.9%.

При катетеризация 149 739 болни са били с обструктивна коронарна болест (37.6%), докато такава липсва при 39.2% от тях (стенози под 20% във всички епикардни съдове). Независимите предиктори за коронарна болест на сърцето са напреднала възраст, мъжки пол, диабет на терапия с инсулин и доказана дислипидемия.

Пациентите с положителни резултати от неивазивните изследвания са с по-висока честота на обструктивна коронарна болест. Резултатите от това проучване потвърждават, че е необходим нов клиничен подход за оценка на риска за коронарна болест. (ОИ)

Използван източник:

1. Patel M., Peterson E., Dai D. et al. Low diagnostic yield of elective coronary angiography. NEJM 2010; 362: 886-895 http://www.content.nejm.org