Нови данни за клиничната ефективност на alteplase01/06/2010

Все повече пациенти с остър исхемичен инсулт се лекуват с тромболитична терапия в периода 3-4.5 часа след началото на симптоматиката, показаха данни от регистъра Safe Implementation of Treatments in Stroke (SITS, https://sitsinternational.org), представени през май на годишната European Stroke Conference (www.eurostroke.org) (1).

Болните, на които е приложен alteplase (Actilyse) – тъканен плазминогенен активатор (tPA) в по-късния период (3-4.5 часа), са имали сходен краен функционален изход с тези, при които медикаментът е приложен до третия час.

Авторите са установили незначително повишение на честотата на симптоматичните интрацеребрални кръвоизливи и фатален изход, което обаче не е повлияло съществено на безопасността в клиничната практика.

През 2008 бяха публикувани два проучвания, които потвърдиха ефикасността и безопасността на tPA в периода 3-4.5 часа след остър исхемичен инсулт. Едното изследване – ECASS 3 (Third European Cooperative Acute Stroke Study) сравнява приложението на медикамента с плацебо.

Другото – SITS-ISTR (Safe Implementation of Treatments in Stroke – International Stroke Thrombolysis Registry) е анализ на данни за пациенти лекувани с tPA, който показа липса на сигнификантна разлика в крайния изход при болни, лекувани в периода 3-4.5 часа, в сравнение с препоръчителния период до третия час след остър исхемичен инсулт.

И двете проучвания отчитат тенденция за повишение на честотата на симптоматични мозъчни кръвоизливи и смъртност при хората, лекувани в по-късния период.

Въз основата на тези резултати, бе препоръчано увеличение на терапевтичния прозорец (до 4.5 часа след началото на симптоматиката) за извършване на тромболиза, което беше подкрепено от Karolinska Stroke Update Consensus Statement през 2008, European Stroke Organization и American Heart Association/American Stroke Association през 2009.

Настоящето изследване е започнато през 2008 и обхваща общо 7192 пациенти, на които е приложен tPA. От тях, на 1415 медикаментът е приложен в периода 3-4.5 час. За 17-месечния период на наблюдение е отчетено увеличение с 20% на болните, при които tPA е аплициран в по-късния интервал.

Резултатите показват сходен краен функционален изход (оценен по модифицирана скала на Rankin) при ранно (до 3 час) и по-късно (3.5-4 час) приложение на тромболиза.

По отношение на безопасността, симптоматичен интрацеребрален кръвоизлив е възникнал при 2.2% от болните в по-късния период срещу 1.7% в ранния период (несигнификанта разлика).

Смъртността на третия месец е била сходна между двете групи, но след корекция на резултатите тя е била по-висока през по-късния период на терапия (12.3% срещу 12%, р=0.005).

Данните от ECASS 3 и SITS-ISTR промениха клиничната практика, а абсолютните разлики в честотата на усложнения са незначителни, е заключението на авторите.

През 2011 се очакват резултатите от проучването IST-3 (Third International Stroke Trial), което изследва приложението на интравенозен tPA в рамките на шест часа след началото на остър исхемичен инсулт. (ИТ)

* Actilyse (alteplase) на Boehringer Ingelheim (www.actilyse.com) е регистриран в България (www.bda.bg)

За допълнителна информация:

Mедицинска база Dанни (http://mbd.protos.bg)

Actilyse е ефективен при пациенти с исхемичен инсулт и оскъдна симптоматика MD 2009 (ноември)

Удължаване на терапевтичния прозорец за прилагане на tPA при остър исхемичен инсулт MD 2009 (юни)

Alteplase при остър исхемичен инсулт, дори и след тричасовия терапевтичен прозорец MD 2009 (май)

Alteplase e ефективен при исхемичен инсулт след сърдечна катетеризация КардиоD 2008 (ноември)

Alteplase е с предимства и след третия час при остър исхемичен инсулт MD 2008 (май)

Използван източник:

1. XIX European Stroke Conference (ESC): Large Clinical Trials A, Abstract 625. Presented May 26, 2010