Нивата на LDH в носен смив – маркер за тежестта на бронхиолита01/06/2010
Концентрацията на лактатдехидрогеназа (LDH) в назален смив при децата с бронхиолит е независим предиктор за тежестта на заболяването, показаха резултатите от проучване, публикувани в списание Pediatrics (1). Според авторите, „педиатричните пациенти с лек бронхиолит имат сигнификантно по-високи нива на LDH в смив от носа в сравнение с децата с по-тежък бронхиолит. LDH корелира с цитокините и хемокините, участващи в първичния и вторичния имунен отговор, и с маркерите за апоптоза”. В изследването са участвали 98 деца на възраст <24 месеца (средна възраст 5.6 месеца), хоспитализирани с бронхиолит през зимата. При 82 от тях (83.6%) е потвърдена вирусната етиология на заболяването; респираторно-синцитиален вирус (RSV) - при 66.3% и риновирус - при 19.4%. При 16% от децата е имало смесена инфекция. Резултати: - Концентрациите на LDH в проби от назален смив са независими от тези в серума - те отразяват клетъчни процеси в дихателните пътища и са по-високи при децата с RSV или с комбинирана инфекция - Децата с по-високи стойности на LDH е по-малко вероятно да имат нужда от кислородотерапия - При изписаните от спешното отделение деца стойностите на LDH в назален смив са по-високи, отколкото при хоспитализираните, като чувствителността и специфичността на този показател при предсказване на хоспитализация са съответно 81% и 77% - Мултивариационният анализ показва, че нива на LDH в назален смив >364.8 U/mL намаляват риска за хоспитализация с приблизително 80% (OR 0.19, p=0.011) Определянето на LDH в проби от назален смив е бърз и евтин тест, който може да бъде полезен биомаркер и да помага на клинициста при взимането на решение за хоспитализация на дете с бронхиолит. (ЗВ) Използван източник: 1. Laham F., Trott A., Bennett B. et al. LDH concentration in nasal-wash fluid as a biochemical predictor of bronchiolitis severity. Pediatrics 2010;125:e225 - e233 http://pediatrics.aappublications.org