Nexium е ефективен при болни с астма и ГЕРБ01/06/2010

Продължителната терапия с Nexium (esomeprazole)* е свързана с подобрение на симптомите на умерена и тежка астма при пациенти с гастроезофагеална рефлуксна болест (ГЕРБ), показаха резултати от проучванe, представенo на Digestive Disease Week (DDW, http://www.ddw.org) (1, 2).

ГЕРБ засяга 10-20% от общата популация, но честотата на заболяването е по-висока при астма – 35-82%, поради което се счита, че ГЕРБ може да предизвика симптоми на заболяването.

Инхибиторите на протонната помпа (PPI), като esomeprazole, са най-ефективната терапия на ГЕРБ. Данни от предходни изследвания показаха, че esomeprazole 40 mg два пъти дневно подобрява сигнификантно върховия експираторен дебит (ВЕД, PEF) при болни с астма и ГЕРБ.

В проучването esomeprazole е приложен веднъж или два пъти дневно в доза 40 mg при пациенти с умерена и тежка форма на бронхиална астма и симптоми на ГЕРБ, като резултатите сочат значителна промяна във форсирания експираторен обем за една секунда (ФЕО1, FEV1) след 26 седмична терапия, в сравнение с изходните стойности. Това е първото голямо изследване, което доказва, че PPI подобрява ФЕО1 при болни с астма.

Изследването е многоцентрово, двойно-сляпо, палцебо-контролирано и обхваща 960 пациенти с астма и ГЕРБ, разделени в следните групи: esomeprazole 40 mg веднъж дневно (n=313), esomeprazole 40 mg два пъти дневно (n=319) или плацебо (n=328). Болните са били на възраст 18-70 години, с ВЕД 50-85% (след бронходилататор) и ФЕО1<66% от предвиденото, на терапия за контрол на астмата (над три месеца с инхалаторни кортикостероиди и дългодействащи бета-блокери) и с повече от един симптом за ГЕРБ.

Резултатите показват тенденция за подобрение на ВЕД за целия 26-седмичен период на терапията в групите на esomeprazole, с разлики от +3.5 и +5.5 l/min между esomeprazole 40 mg веднъж дневно и esomeprazole 40 mg два пъти дневно, в сравнение с плацебо.

Измерените стойности на ВЕД сутрин и вечер също за били по-високи в групите на esomeprazole, в сравнение с плацебо. Подобрението във ФЕО1 е било сигнификантно и в двете групи с esomeprazole, в сравнение с плацебо: с 90 ml (при еднократно приложение, р<0.05) и със 120 ml (при двукратно приложение, р<0.001).

Значителни подобрения по отношение на симптомите на астма (отчетени с Asthma Quality of Life Questionnaire), са регистрирани и в двете групи с медикамента, в сравнение с плацебо.

Според резултатите от приложения за оценка на симптомите на ГЕРБ Reflux Disease Questionnaire е установено, че esomeprazole и в двете дозировки води до значително подобрение на заболяването (р<0.0001), като не са регистрирани значими разлики между двата режима на дозиране.

При болни с астма може да се наложи продължителна терапия с PPI, ако имат и съпътстваща симптоматична ГЕРБ, е заключението на авторите. (ИТ)

* Nexium (esomeprazole) на AstraZeneca е регистриран в България (www.bda.bg). За допълнителна информация http://www.nexiumresearch.com и http://www.nexium-us.com

Използвани източници:

1. The effect of esomeprazole 40 mg once or twice daily on asthma outcome: a double-blind, randomized, placebo-controlled trial. Abstract W1828

2. The effect of esomeprazole 40mg once or twice daily on asthma outcome. Abstract P1967