Лечение на PD в късните стадии на заболяването:01/06/2010

– Няколко години след началото на терапията с levodopa болните съобщават, че ефектът на допаминовия прекурсор се изчерпва за 4-5 часа, впоследствие и за 1-2 часа. Периодите, през които медикаментът повлиява адекватно основните моторни нарушения се означават като „on“ периоди, а тези, през които симптомите са налице – „off“ периоди

– По същото време се развиват и дискинезии, които настъпват по времето на пиковата концентрация на медикамента. Въпреки че повечето пациенти предпочитат дикинезиите пред off периодите, клиницистите трябва да могат да разпознават тежките дискинезии, които могат да нарушат качеството на живот на болните поради нарушаване на дневните им активности или поради дискомфорт. Целта на терапията е да се ограничат off периодите и дискинезиите

– Възможните терапевтични решения включват добавяне на допаминов агонист, на СОМТ или на МАО-В инхибитори, по-често прилагане или увеличаване на дозата на levodopa, използване на levodopa CR (Sinemet CR) или levodopa/carbidopa/entacapone (Stalevo)

– COMT инхибиторите потискат метаболизма на levodopa в периферията до 3-O -methyldopa (3-OMD), като така удължават полуживота му и осигуряват повишен приток през кръвно-ликворната бариера за по-дълъг период от време

– Първият представител на групата на COMT инхибиторите е tolcapone. Поради риск за хепатотоксичност е необходимо контролиране на чернодробната функция.

Подходящ е за болни, които имат флуктуации при лечение с levodopa и не могат да бъдат контролирани с други медикаменти.При развитие на дискинезии дозата на levodopa трябва да бъде редуцирана до 30-50% преди да бъде въведен tolcapone

– СОМТ инхибиторът еntacapone не предизвиква хепатотоксичност. Комбинираният медикамент levodopa/carbidopa/entacapone повлиява ефективно двигателните нарушения, без да увеличава значимо честотата на флуктуациите и дискинезиите, в сравнение с levodopa

– Треморът може да бъде купиран с levodopa/PDI, допаминов агонист или антихолинергик. Ако пациентът не се повлияе от едната група медикаменти, се опитва с друга. Ако не се постигне ефект с медикаментозна терапия се препоръчва таламична стимулация или таламотомия

– За болни с тежки и значими флуктуации и дикинезии е показано хирургично лечение. (КД)