Имунизацията срещу хепатит В профилактира хепатоцелуларния карцином в по-късна възраст01/06/2010

Имунизацията срещу хепатит В (HBV) инфекция профилактира хепатоцелуларния карцином в по-късна възраст, показаха резултатите от проучването Taiwan Hepatoma Study, публикувани в Journal of the National Cancer Institute (1).

Анализирани са данните от националния регистър в Тайван, за да се установят случаите на хепатоцелуларен карцином (НСС) при всички хора на възраст между шест и 29 години, диагностицирани в периода 1983-2004 (след въвеждане на имунизацията срещу HBV в страната). Честотата на НСС е била сравнена между имунизираните и неимунизираните пациенти.

Сред неимунизираните са идентифицирани 1984 случая на НСС, от които 74 при деца на възраст между шест и девет години (честота 0.49 на 100 000 население-години). Честотата на НСС нараства прогресивно с възрастта и достига 2.28 на 100 000 население-години. Тенденцията за увеличаване е особено отчетлива за възрастта над 20 години (p<0.001).

При имунизираните пациенти честотата на НСС е била сигнификантно по-ниска – 0.15 на 100 000 население-години (за възрастовата група до 19 години).

Рисковите фактори за развитие на НСС при ваксинираните включват:

– непълна имунизация – приложение на по-малко от три дози от HBV ваксина (odds ratio, OR 4.32)

– HBsAg-серопозитивност при майката в пренаталния период (OR 29.5)

– серопозитивност за HBeAg при майката в периода преди раждането (OR 5.13 с приложение на хепатит В имуноглобулин при раждането и OR 9.43 без неговото приложение).(КД)

Използван източник:

1. Chang M., You S., Chen C. et al. Decreased incidence of hepatocellular carcinoma in hepatitis B vaccines: a 20-year follow-up study. J Natl Cancer Inst 2009; 101 (19): 1348-1355 http://jnci.oxfordjournals.org