Finasteride намалява риска за рак на простатата01/06/2010

Finasteride* намалява риска за рак на простатата с около 25% при мъже на възраст над 55 години, показаха резултати от проучването Prostate Cancer Prevention Trial (PCPT), публикувани в списание Journal of Clinical Oncology (1).

Въпреки окуражаващите данни, приложението на медикамента за превенция на заболяването е ниска, поради невъзможност да се установи кои пациенти биха имали полза от терапията.

Авторите са си поставили за цел да определят дали чрез нивата на простатния специфичен антиген (PSA) могат да идентифицират високорискова група болни, при които приложението на медикамента да е от полза. Включени са 9058 мъже, проследени за период от седем години.

В групата с finasteride са регистрирани 798 (18.3%) случаи на заболяването срещу 1159 (24.7%) в контролната група. Около половината от болните са диагностицирани чрез биопсия след установени високи нива на PSA и/или патологична находка при ректално туширане.

Не е било възможно да се определят отделни рискови групи, за които ефектът от терапията да е най-висок. Макар че finasteride намалява честотата на заболяването, трудно е да се каже на кои точно пациенти той трябва да се предписва.

Едва ли медикаментът ще е ефективен за превенция на всички случаи на рак на простатата, доказан с биопсия, но се предполага, че предимство ще има при високорисковите групи.

От друга страна, клиницистите могат да препоръчват finasteride за намаление на риска за установен с биопсия рак на простатата, като балансират между ползата от терапията и риска за нежелани странични действия (основно намалена сексуална функция).

Finasteride не трябва да се прилага при всички мъже с риск за рак на простатата, а само при тези с нива на PSA>1.3 ng/ml или PSA >2 ng/ml. Коя оптимална гранична стойност на PSA ще се приеме, зависи от индивидуалното решение на лекаря, е мнението на авторите. (ИТ)

* Регистиран е от ИАЛ с търговските имена Proscar (MSD) и Prezepa (Teva)

Използван източник:

1. Vickers A., Savage C., Lilja H. Finasteride to prevent prostate cancer: Should all men or only a high-risk subgroup be treated? J Clin Oncol http://jco.ascopubs.org/cgi/content/abstract/JCO.2009.23.5572v1