Ехография на бъбреци при първа уроинфекция при кърмачета01/06/2010

Ехографията на бъбреци е полезен диагностичен метод при оценката на кърмачетата с първа инфекция на пикочните пътища, показаха резултатите от шведско проучване, публикувани през май в списание Journal of Urology (1).

За най-удачни методи за оценка на кърмачетата с инфекция на пикочните пътища се считат: ехография, микционна цистография или бъбречна сцинтиграфия с димеркаптосукцинова киселина (dimercaptosuccinic acid – DMSA), или комбинация от тях.

В настоящето проучване е извършено ултразвуково изследване на бъбреци при 290 кърмачета (161 от мъжки пол) с първа уроинфекция. Заедно с ехографията, децата са подложени и на DMSA-сцинтиграфия при първоначалната оценка, последвана от микционна цистография в рамките на два месеца.

120 кърмачета (41%) са имали 183 абнормни находки на ултразвуковото изследване; идентифицирани са важни структурни аномалии при общо 40 деца (21 момчета). Но 10 от 27 случая на везикоуретерален рефлукс (VUR), главно III степен, са пропуснати на ехографията.

Като цяло, чувствителността на ултразвуковото изследване е била 63%, а специфичността – 61% за идентифициране на VUR.

Абнормната находка от ехографията е в статистически значима асоциация с наличието и тежестта на патологията, открита със DMSA-сцинтиграфия, като ехографията показва 48% чувствителност и 66% специфичност за установяване на отклонения при изследването с DMSA.

Дължината на бъбрека на ултразвук (изразена като стандартно отклонение) при кърмачетата с остра инфекция корелира с наличието на показатели на възпалението, като повишена телесна температура и ниво на C-реактивен протеин, както и с установяването на абнормности при сцинтиграфията с DMSA.

Например, от бебетата с най-голяма дължина на бъбрека, която е в референтни стойности, при 22% е имало патологична находка от изследването с DMSA, в сравнение със 67% от децата, чиято дължина на бъбрека е повече от две стандартни отклонения над горната граница на нормата.

„Тъй като ехографията е неинвазивен метод, тя е атрактивна алтернатива на сцинтиграфията като средство на първи избор при образната диагностика на уроинфекциите, особено когато не е извършено ултразвуково изследване през последния триместър на бременността,”обобщават авторите. (ЗВ)

Използван източник:

1. Preda I., Jodal U., Sixt R. et al. Value of ultrasound in evaluation of infants with first urinary tract infection. J Urol 2010;183:1984-1988 http://www.jurology.com