Допаминовият агонист prami-pexole подобрява депресията и моторната симптоматика при болни с Parkinson01/06/2010

Допаминовият агонист pramipexole* подобрява депресията и моторната симптоматика при пациенти с болестта на Parkinson, показаха резултатите от ново, двойно-сляпо, плацебо-контролирано проучване, публикувани през юни в списание Lancet Neurology (1).

Допаминовият агонист pramipexole се свързва специфично с D2 рецепторите, като афинитетът му към подтип D3 е особено висок. Медикаментът повлиява двигателната симптоматика при пациентите (ригидност, тремор) чрез стимулиране на допаминовите рецептори в стриатума.

Данните от настоящото клинично изпитване предполагат, че оптимизирането на антипаркинсоновия режим, а не политерапията и включването на антидепресанти, ще повиши качеството на живот на болните.

Включени са 287 участници на възраст 30 години и повече от 76 европейски центъра. Повечето болни са били с ранна или лека форма на болестта на Parkinson, с изявена депресивна симптоматика, доказана чрез изследване със скалите GDS-15 (Geriatric Depression Scale) и UPDRS (Unified Parkinson’s Disease Rating Scale).

Участниците са били рандомизирани на pramipexole (0.125, 0.25, 0.5, или 1.0 mg) или плацебо. Първичен краен критерий за ефективност на терапията е била промяната в скалата Beck Depression Inventory (BDI), оценена на 12-ата седмица от лечението. Вторичните критерии включват пациентите с поне 50% намаление на тежестта на депресивната симптоматика и облекчаване на моторните нарушения.

Резултатите показват:

– Значимо подобрение на двигателната симптоматика, оценена по скалите BDI и UPDRS при лекуваните с pramipexole, съпоставени с контролите (намаление от -5.9 точки за терапевтичната група спрямо -4.0 точки за контролите, средна разлика -1.9 точки между групите)

– Клинично повлияване по скалата BDI е отчетено при 27% от болните в терапевтичната група спрямо 18% при контролите

– Тежестта на моторните нарушения, оценена по скалата UPDRS е намаляла средно с 4.4 точки при участниците, приемали pramipexole спрямо намаление от 2.2 точки за тези на плацебо (средна разлика 2.2 точки, р=0.003)

– Промяната по скалата GDI-15 е била -2.5 точки за pramipexole групата спрямо -1.7 точки за контролите (средна разлика -0.8 точка)

– Нежеланите реакции, свързани с pramipexole, включват гадене, сомнолентност и дискинезии

Средно при 5% от болните на лечение с допаминов агонист се наблюдават нарушения в контрола над импулсите. В настоящото изследване не са наблюдавани подобни отклонения, най-вероятно поради прилаганите ниски дози, кратката продължителност на лечение и изключването на пациентите с когнитивни нарушения.

Анализът на данните показва, че 80% от ефектът на pramipexolе е директен ефект върху депресивните симптоми, а останалите 20% са резултат от повлияване на моторните нарушения.

До момента само две малки проучвания са изследвали ефекта на терапията върху депресивните нарушения при болестта на Parkinson – при едното е използван селективният инхибитор на обратното захващане на серотонина citalopram, а в другото трицикличният антидепресант desipramine.

Резултатите демонстрират, че класическите антидепресанти имат незначителен ефект върху депресията при болни с Parkinson, което налага те да бъдат избягвани, особено при много възрастни хора с болестта, поради риск от нежеланите им реакции.

Депресията е честа при тази популация от болни и според различни изследвания варира от 17 до 35%. Дължи се на нарушено функциониране на серотонинергичните, норадренергичните и допаминергичните пътища в ЦНС и особено на изчерпване на допамина в центъра, регулиращ настроението и мотивацията.

Според изследователския екип, включването на pramipexole в лечението на пациенти с болестта на Parkinson и депресия може да предложи нов, комбиниран подход за повлияване както на двигателните, така и на депресивните нарушения. Бъдещи проучвания ще докажат ефикасността на допаминовия агонист при тежка, напреднала форма на заболяването и изявена депресивна симптоматика. (КД)

* рramipexole е регистриран в България като Mirapexin на Boehringer Ingelheim

Използван източник:

1. Barone P., Poewe W., Albrecht S. et al. Pramipexole for the treatment of depressive symptoms in patients with Parkinson’s disease: a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet Neurology 2010; 6: 573-581 http://www.thelancet.com