Андроген депривационната терапия е свързана с повишен сърдечен риск01/06/2010

Андроген депривационната терапия (АДТ), която се прилага масово за лечение на рак на простатата, е свързана с повишен сърдечносъдов риск, според общо изявление на American Heart Association, American Cancer Society и American Urological Association, публикувано в списание Circulation (1).

Не е задължително пациентите, на които ще се прилага АДТ, да се консултират с кардиолог, ендокринолог или интернист, но прилагането на този вид терапия при болни със сърдечни заболявания трябва да е след внимателна преценка на съотношението полза/риск, е мнението на експертите.

АДТ намалява нивата на циркулиращите андрогени, които стимулират растежа на простатните ракови клетки и заедно с външната лъчетерапия представлява стандартно лечение на високорисковите форми на заболяването.

Този вид терапия удължава преживяемостта при някои групи болни. АДТ най-често включва агонист на гонадотропин-освобождаващия хормон (GnRH) като leuprolide, goserelin и triptorelin, макар че често се използват и антиандрогени като flutamide и bicalutamide.

Наличните данни сочат, че АДТ повлиява неблагоприятно редица сърдечносъдови рискови фактори като серумни липопротеини (повишение на холестерола и триглицеридите), намалена инсулинова чувствителност и затлъстяване. Агонистите на GnRH са свързани с 1.16 пъти по-висока честота на коронарна болест и 1.2 пъти по-висок риск за сърдечносъдова заболеваемост.

Анализът на резултатите от проучването CaPSURE (Cancer of the Prostate Strategic Urologic Research Endeavor) показа, че мъже с рак на простатата, които приемат АДТ преди радикална простатектомия, имат 2.6 пъти по-висок риск за сърдечносъдова смърт.

Обобщените данни от три рандомизирани клинични проучвания показват, че шестмесечната AДТ е свързана с две години по-кратък период до фатален миокарден инфаркт при мъже >65 години, подложени и на лъчетерапия. (ИТ)

Основните препоръки:

– не съществуват категорични индикации за насочването на пациенти с бъдеща АДТ за консултация с кардиолог, ендокринолог или интернист, както и необходимост тази група болни да се подлагат на специфични кардиологични изследвания

– решението за започване на АДТ при болни със сърдечни заболявания трябва да е базирано на съотношението полза/риск

– като се имат предвид метаболитните ефекти на АДТ, на пациентите трябва периодично да се проследяват стойностите на артериалното налягане, серумните липиди и кръвната глюкоза

– при болни със сърдечни заболявания трябва да се прилага вторична превенция според приетите стандарти и при необходимост да се включат антихипертензивни медикаменти, липидопонижаваща терапия и антитромботични средства.

Използван източник:

1. Levine G. et D’Amico A. Androgen-deprivation therapy in prostate cancer and cardiovascular risk: a science advisory from the American Heart Association, American Cancer Society, and American Urological Association. Circulation 2010; 121: 831–838 http://circ.ahajournals.org/cgi/reprint/CIRCULATIONAHA.109.192695v1