Значима част от смъртните случаи при деца в света са ваксинопредотвратими01/05/2010
Почти 17% от всички смъртни случаи в световен мащаб при деца на възраст между един и 59 месеца могат да бъдат предотвратени, ако кърмачетата бъдат своевременно ваксинирани срещу Str. pneumoniae (11%) и срещу H. influenzae (5.6%), показаха резултатите от две проучвания, публикувани в списание Lancet (1, 2). В първото изследване, д-р Katherine O`Brien и работната група за изучаване на заболяванията, предизвикани от Str. pneumоniae и H. influenzaе* са анализирали данните от всички проучвания, публикувани между 1980 и 2005, свързани със Str. pneumniae инфекциите при деца под пет години (1). Според авторите, през 2000 година в света са регистрирани 14.5 милиона случая на инвазивни пневмококови инфекции при деца, като от тях 826 000 са завършили със смъртен изход (91 000 при HIV-положителни и 735 000 при HIV-отрицателни пациенти). Над 60% от смъртните случаи са били при деца, живеещи в Африка и Азия. Екипът подчертава, че заболеваемостта и смъртността в резултат на инфекциите, причинени от Str. pneumoniae, могат успешно да бъдат редуцирани чрез използването на ефективни конюгирани пневмококови ваксини**. Във второто проучване, работната група под ръководството на д-р James Watt от Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, е анализирала резултатите от всички клинични изследвания, фокусирани върху инфекциите, причинени от H. influenzae. През 2000 общият брой на инвазивните заболявания при деца под пет години в света е достигнал 8.13 милиона, като смъртните случаи са били 371 000, от тях 363 000 при HIV-отрицателни болни (2). „Съществуват достатъчно ефективни ваксини срещу Str. pneumoniae и H. influenzae, които трябва да бъдат включени в националните имунизационни програми на всички страни. Тяхното приложение ще доведе до предотвратяване на значима част от заболяванията и смъртните случаи в детската популация в световен мащаб”, заключават авторите. Конюгираните пневмококови ваксини, приложени на здрави деца до двегодишна възраст, могат да намалят заболеваемостта от инвазивни инфекции, предизвикани от Str. pneumoniae, показаха резултатите от мета-анализ на д-р Italo Angelillo и сътр. от Second University of Naples, публикувани през юни в списание Pediatrics (3). В анализа са включени девет проспективни, рандомизирани, плацебо-контролирани клинични изпитвания, проведени при деца, които са получили пневмококови ваксини като три или четири поредни дози през първата година след раждането. Обхванати са 148 000 здрави деца на възраст до две години. В седем проучвания е използвана седемвалентна пневмококова ваксина (PCV 7), в две - PCV 9 и в едно – PCV 11. Приложението на PCV е било свързано с намаляване на честотата на инвазвивните пневмококови инфекции с 89% (при ваксиналните серотипове) и със 74% (за всички серотипове на Str. pneumoniae). По отношение на острия среден отит, ефективността на ваксините достига 57% за ваксиналните серотипове и 29% за всички пневмококови серотипове. (КД) * Hib and Pneumococcal Global Burden of Disease Study Team ** В България са регистрирани две конюгирани пневмококови ваксини: - седемвалентна, включваща серотиповете 4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F, 23F, конюгирана с нетоксичен дефтериен токсоид CRM 197 (Prevenar на Wyeth-Lederle) - 10-валентна, включваща серотиповете 1, 4, 5, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19F, 23F, конюгирана с протеин D на нетипиризуемите H. influenzae (NTHi) (Synflorix на GlaxoSmithKline) Според препоръките на СЗО, пневмококовите ваксини трябва да включват задължително серотипове 1, 5 и 14 и да осигуряват поне 60% покритие на инвазивните пневмококови серотипове за дадения географски район. СЗО определя първичната имунизация с три поредни дози, приложени през първата година след раждането с последваща реимунизация (3+1), като схема с доказан клиничен ефект (4) За допълнителна информация: Новата десетвалентна пневмококова ваксина Synflorix на GSK получи одобрение в Европа. МД, Юни 2009 http://mbd.protos.bg Детска пневмококова ваксина помага и на възрастни. МД, Ноември 2004 Използвани източници: 1. О`Brien K., Wolfson L., Watt J. et al. Burden of disease caused by Streptococcus pneumoniae in children younger than 5 years: global estimates. Lancet 2009; 374: 893-902 www.thelancet.com 2. Watt J., Wolfson L., O`Brien K. et al. Burden of disease caused by Haemophilus influenzae type b in children younger than 5 years: global estimates. Lancet 2009; 374: 903-911 3. Pavia M., Bianco A., Nobile C. et al. Efficacy of pneumococcal vaccination in children younger than 24 months: A meta-analysis. Pediatrics 2009; 123: e1103-e1110 http://pediatrics.aappublications.org 4. Weekly Epidemiological Record 2008; 83: 1-16 www.who.int/wer