Витамин D и астма01/05/2010
Ниските нива на витамин D при пациентите с астма водят до влошаване на белодробната функция, повишена склонност към бронхоспазъм и намален отговор към глюкокортикостероидите, показаха резултатите от проучване, публикувани в списание American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine (1). Според авторите, добавянето на витамин D при подходящи пациенти с астма може да намали тежестта на заболяването и да подобри терапевтичния отговор към стероидите. В изследването са включени 54 пациенти с персистираща астма, на средна възраст 38 години, чийто среден форсиран експираторен обем за една секунда (FEV1) е бил 82% от предсказания и средният индекс на телесно тегло (BMI) - 29.2 kg/m2. Средните серумни нива на 25(ОН)витамин D са били 28.1 ng/ml. Дефицит на витамин Д (нива <30 ng/ml) е бил установен при 32 пациенти, като 24 души са били на инхалаторна терапия с кортикостероиди. В регресионен модел, коригиран за възрастта, пола и теглото, е било установено, че повишаване на нивото на витамин D с 1ng/ml води до увеличаване на FEV1 с 21.0 ml (р=0.03, r=0.8). Тази асоциация е била значима само при пациентите, които не са получавали стероиди (+34.6 ml за всяка единица повишаване на витамин D, р=0.005, r=0.8). Хората с ниски нива на витамин D са имали повишена хиперреактивност на дихателните пътища към methacholine. PC20 (концентрация на метахолин, която предизвиква 20% понижаване на FEV1) е била 1.03 mg/ml при случаите с дефицит на витамина, в сравнение с 1.92 mg/ml при тези с нормални нива (=/>30 ng/ml) (p=0.01). По-високата концентрация на витамин D е била свързана с подобрен отговор към глюкокортикоидите in vitro, оценен чрез повишаване на експресия на dexamethasone-индуцирана митоген-активирана протеин киназа фосфорилаза-1 (МКР-1) от мононуклеарни клетки в периферна кръв. По-високите нива на витамина са били свързани с понижена експресия на тумор-некротизиращия фактор-алфа, като авторите са наблюдавали също така и силна обратна обратна зависимост между BMI и нивата на витамин D. (КП) Използван източник: 1. Sutherland E., Goleva E., Jackson L. et al. Vitamin D levels, lung function and steroid response in adult asthma. Am J Respir Crit Care Med 2010 http://ajrccm.atsjournals.org