Tiotropium намалява смъртността и сърдечносъдовите инциденти при ХОББ01/05/2010
Лечението с tiotropium (Spiriva на Boehringer Ingelheim) води до намаляване на общата и сърдечносъдовата смъртност, както и на риска за кардиоваскуларни инциденти при пациенти с хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ), показаха резултатите от системен обзор, публикуван он-лайн в списание Chest (1). Целта на обзора е била да оцени сърдечносъдовия профил на дългодействащия инхалаторен антихилинолитик tiotropium при болни с ХОББ. Подбраните 30 проучвания са отговаряли на следните критерии: продължителност на изследването повече от четири седмици, рандомизирани, двойно-слепи, плацебо-контролирани, със сходни включващи/изключващи критерии, в това число функционално изследване на дихателната функция, потвърждаващо заболяването, тютюнопушене (10 години експозиция) и възраст над 40 години. В анализа са включени данните при 19 545 пациенти, от които - 10 846 са получавали tiotropium и 8699 са били контроли на плацебо, със стойности на среден форсиран експираторен обем за една секунда (FEV1, ФЕО1) 1.15 +/-0.46 l (41+/-14% от предвидения). Резултатите показват, че честотата на всичките смъртни случаи е била 3.44 за групата на tiotropium и 4.10 за контролите на плацебо на 100 години експозиция на пациент (относителен риск, RR=0.88), а на сърдечносъдови инциденти - 2.15 (tiotropium) и 2.67 (плацебо, RR= 0.83 в полза на tiotropium). Честотата на смъртните случаи поради сърдечносъдова причина, изключваща нефатален МИ и инсулт, е била 0.91 в групата на tiotropium и 1.24 в контролната група на 100 години експозиция (RR=0.77). Лечението с инхалаторния антихолинолитик е било свързано и с по-нисък относителен риск за МИ и сърдечна недостатъчност (съответно 0.78 и 0.82 в сравнение с плацебо). Нов ретроспективен анализ на данни от клиничното проучване UPLIFT*, представен на конгреса на Европейското дружество по респираторни заболявания, показа, че tiotropium, приложен при пациенти с ХОББ на възраст под 50 години, намалява значимо влошаването на белодробната функция, оценено чрез промяната във форсирания експираторен обем за една секунда (ФЕО1) и подобрява качеството на живот при тези пациенти (2). Според авторите на изследването, все повече данни подкрепят ефикасността на tiotropium като първа линия поддържаща терапия при по-млади пациенти, както и при случаи, намиращи се в по-ранни стадии на ХОББ, тъй като може да подобри клиничния ход на заболяването. Настоящите резултати показват забавяне с 34% на темпа на влошаване на белодробната функция за четири години при по-млади пациенти, лекувани с tiotropium, в сравнение с контролите на същата възраст (постбронходилаторен ФЕО1 38 ml/годишно спрямо 58 ml/годишно; p=0.01). При получавалите терапия с дългодействащия инхалаторен антихолинолитик е установен по-нисък риск за влошаване на състоянието с 27% в сравнение с контролната група. “Тази нова информация за по-младите пациенти потвърждава необходимостта от по-ранно диагностициране и лекуване на болните с ХОББ,” обобщават авторите на проучването. „Пулмолозите могат уверено да предписват tiotropium на пациенти по-млади от 50 години, за да им помогнат да имат по-добро качество на живот и дългосрочно подобрение. Данните илюстрират ефикасността на tiotropium за потенциално опазване на белодробната функция и въздействие върху хода на болестта”. Ретроспективният анализ UPLIFT, представен на конгреса на Американското торакално дружество, даде допълнителна инфорамция, която подкрепя tiotropium като първоначална поддържаща терапия, съвместима с указанията на Глобалната инициатива за ХОББ (GOLD**). Този анализ оценява ефективността на tiotropium при пациентите с ХОББ, които не са получавали предишна поддържаща терапия с инхалаторни дългодействащи бета2- aгонисти, инхалаторни кортикостероиди, теофилини и антихолинергици (3). Резултатите при 403 пациенти, получаващи tiotropium, и 407 контроли показват, че tiotropium значително намалява темпа на влошаване на белодробната функция (измерено чрез ФЕО1) и се отразява в статистически значимо подобрение на качеството на живот. Като допълнение, рискът от хоспитализации поради изостряне на заболяването е чувствително намален при пациенти, получаващи tiotropium, в сравнение с контролната група. Tiotropium би могъл да забави прогресията на ХОББ в ранните етапи на болестта (GOLD стадий II), оценявана чрез темпа на влошаване на белодробната функция. Предварителен подгрупов анализ от UPLIFT, публикуван в списание Lancet, показа, че tiotropium намалява степента на влошаване на постброходилаторния ФЕО1 за четири години в сравнение с контролите (43 ml годишно спрямо 49 ml годишно; p=0.024). Темпът на влошаване на пребронходилаторния ФЕO1 е бил сходен между групите. Tiotropium също така осигурява 18% по-нисък риск за влошавания и 20% по-малко екзацербации (p<0.0001) в сравнение с контролната група (4). Според определението на консенсуса GOLD, ХОББ е състояние, което се характеризира с ограничен въздушен поток в белите дробове, който може да не е напълно обратим. Заболяването обикновено е прогресивно и е свързано с анормален възпалителен отговор към вредни стимули или газове. ХОББ е четвъртата по честота причина за фатален изход в развитите страни, като според прогнози към 2020 тя може да заеме трето място. Предизвиканата от тютюнопушене ХОББ е най-честата форма на хронично белодробно заболяване в света. Честотата на ХОББ в световен мащаб продължава да се увеличава, за разлика от честотата на други хронични заболявания като коронарна болест, инсулт и злокачествени заболявания. Ранното диагностициране на ХОББ е много важно за постигане на максимален ефект от терапията. (КП) * UPLIFT - Understanding Potential Long-term Impacts on Function with Tiotropium, представен на конгресите на European Respiratory Society (ERS) и на American Thoracic Society (ATS) ** GOLD (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease) е консенсус, одобрен от American Thoracic Society, European Respiratory Society, Canadian Thoracic Society и National Institute for Clinical Excellence на САЩ За допълнителна информация: Терапия на ХОББ. МД, Февруари 2009 http://mbd.protos.bg Използвани източници: 1. Celli B., Decramer M., Leimer I. et al. Cardiovascular safety of tiotropium in patients with COPD. Chest 2009, doi:10.1378/chest.09-0011 http://chestjournal.chestpubs.org 2. Morice A., Celli B., Kesten S. et al. COPD patients under 50 years of age: 4-year follow-up in the UPLIFT trial. ERS congress, Vienna, Austria, September 2009, P3801 http://dev.ersnet.org 3. Troosters T., Kesten S., Burkhart D. et al. Effectiveness of tiotropium as first maintenance drug in patients with COPD. Secondary analysis of the UPLIFT trial. ATS congress, San Diego USA, May 2009 www.thoracic.org/sections/meetings-and-courses/international-conference/2009/index.html 4. Decramer M., Celli B., Kesten S. et al. Effect of tiotropium on outcomes in patients with moderate chronic obstructive pulmonary disease (UPLIFT): a prespecified subgroup analysis of a randomized controlled trial. Lancet, August 28, 2009 DOI:1016/S0140-6736(09)61298-8 www.thelancet.com