Lapatinib/trastuzumab удължава живота при метастатичен рак на гърдата01/05/2010

Комбинацията lapatinib (Tykerb на GSK) и trastuzumab (Herceptin на Roche) подобрява значимо продължителността на живота при жени с персистиращ и агресивен рак на гърдата, показаха резултатите от проучване, публикувани през март в Journal of Clinical Oncology (1).

Фаза 3 клиничното изследване EGF104900 доказа, че при пациентки с резистентно на trastuzumab заболяване, комбинацията Tykerb/Herceptin удължава с 9.5 месеца продължителността на живота, в сравнение със самостоятелната терапия с trastuzumab.

В изследването са включени 296 жени с HER2 (ErbB2) позитивен метастатичен рак на гърдата, които са с рецидив на заболяването, независимо от проведени средно три курса на лечение с базирана на trastuzumab терапия.

Пациентките са били разделени в следните групи: монотерапия с lapatinib 1500 mg дневно или комбинация lapatinib 1000 mg плюс trastuzumab 2 mg/kg. Преминаване към комбинирана терапия се е извършвало след поне четириседмично лечение, като от групата с lapatinib – 52% са преминали на лечение с двата медикамента.

Продължителността на живота е била сигнификантно по-голяма в групата с Tykerb/Herceptin (60.7 седмици), в сравнение с монотерапията с Tykerb (41.4 седмици) (р=0.026).

Комбинираната терапия е била свързана с удължаване на свободната от прогресия на заболяването преживяемост с 27% (р=0.008) – първичен краен показател за оценка на ефективността от лечението.

Освен това, при близо два пъти повече пациентки в групата на Tykerb/Herceptin са постигнати значими клинични ползи (пълен отговор, частичен отговор и стабилизиране на заболяването >/=24 седмици) отколкото в групата на монотерапия (24.7% спрямо съответно 12.4%, р=0.01).

Честотата на неблагоприятните странични ефекти е била сходна при двете групи, с изключение на диария първа и втора степен, която е била сигнификантно по-честа в групата lapatinibe/trastuzumab.

Съвместното приложение на двата медикамента води до двойна блокада на HER2 пътя за прогресия на тумора, като lapatinib действа вътреклетъчно, а trastuzumab – извънклетъчно, е мнението на авторите.

Комбинацията lapatinib/trastuzumab (или секвенциалното им приложение) се изследват и в проучването ALLTO, но при различна популация пациентки – с ранен рак на гърдата. (ИТ)

Използван източник:

1.Blackwell K., Burstein H., Storniolo A. et al. Randomized study of lapatinib alone or in combination with trastuzumab in women with ErbB2-positive, trastuzumab-refractory metastatic breast cancer. J Clin Oncol 2010; 28(7):1124-1130 http://jco.ascopubs.org