Kлиничният изход при предсърдно мъждене е сходен при контрол на честотата или контрол на ритъма01/05/2010
При пациенти с наскоро диагностицирано предсърдно мъждене (AF), стратегията за контрол на ритъма е свързана с по-добър краткосрочен терапевтичен успех в сравнение със стратегията за контрол на честотата, но не води до намаляване на клиничните събития за период от една година проследяване, показаха резултатите от проучването RecordAF*, представени на годишната среща на American Heart Association (1). Терапевтичният успех, дефиниран като поддържане на синусов ритъм в групата с контрол на ритъма и на сърдечна честота (HR)</=80 удара/минута в групата с контрол на честотата, е по-добър при контрол на ритъма в сравнение с контрол на честотата - съответно 60 и 47% от участниците (p<0.0001). Ритъмното нарушение е овладяно респективно при 81 и 74% от пациентите (p<0.0001). персистиращо При провеждане на мултивариационен анaлиз, факторите, отразяващи се отрицателно на терапевтичния успех, са: - исхемична болест на сърцето - сърдечна недостатъчност - възраст >75 години - анамнеза за инсулт Клиничните събития, проследени за период от 12 месеца, са: - сърдечносъдова (CV) смърт - хоспитализации по повод на: - инсулт или транзиторна исхемична атака (TIA) - аритмия или друго CV събитие В проучването е потвърдена високата честота на клинични събития при пациентите с AF (13% от участниците), главно хоспитализации по повод сърдечносъдови причини (при 90%). На първата година няма разлика в честотата на тези събития между двете групи – съответно 17 и 18%. RecordAF е проспективно обсервационно проучване, в което са включени 5604 пациенти от 21 държави с установено наскоро предсърдно мъждене (диагностицирано за първи път, пароксизмално или персистиращо). Те са проследени за период от една година, като 5171 болни (92.3%) са включени в анализа. Предсърдното мъждене е най-честата сърдечна аритмия. То засяга около седем милиона души в Европейския съюз и САЩ като повишава риска за инсулт до пет пъти, болнично лечение - три пъти и за смърт - два пъти. Около 70% от разходите за пациентите с AF се дължат на хоспитализации и интервенционални процедури. (ЗВ) * RecordAF - REgistry on Cardiac rhythm disORDers assessing the control of Atrial Fibrillation За допълнителна информация: Предсърдно мъждене – новости в терапията. МД, февруари 2009 http://mbd.protos.bg Терапия на предсърдното мъждене. МД, ноември 2006 Използван източник: 1. Camm J. Differences in clinical outcomes with rhythm- and rate-control therapies for atrial fibrillation in the RecordAF registry. American Heart Association 2009 Scientific Sessions www.theheart.org