Инхалаторни антихолинергични средства при ХОББ01/05/2010
Терапията с инхалаторни антихолинергични средства при пациенти с хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ) индуцира бронходилатация, която води до подобрение на форсирания експираторен обем за една секунда (ФЕО1), за сметка на разширение предимно на дисталните бронхи, показаха резултатите от проучване в Япония, публикувани в списание Thorax (1). ХОББ се характеризира с прогресивно ограничаване на въздушния поток, което не е напълно обратимо. Дължи се на абнормен възпалителен отговор в малките дихателни пътища и деструкция на паренхима на белите дробове, с различна клинична изява при отделните пациенти. Въпреки че степента й варира, бронходилатацията чрез медикаменти е основното симптоматично лечение при заболяването. Факторите, определящи разликите в бронходилататорния отговор при болните, включват стойностите на ФЕО1 преди съответната терапия, тютюнопушенето и beta2-адренергичният генен полиморфизъм. Липсват данни от изследвания, които да определят точното място в белодробните структури, където се осъществява бронходилатацията, водеща до подобряване на белодробтата функция (досега се предполагаше, че този ефект настъпва в проксималните бронхиоли). В настоящото проучване е проведена компютърна томография (СТ) с триизмерна реконструкция на образите, което позволява визуализация и точен морфологичен анализ на отделните бронхиални сегменти. Участвалили са 15 пациенти с клинично стабилна ХОББ, при които, освен СТ, е проведено и изследване на показателите на белодробната функция преди и след едноседмично лечение с всекидневни инхалации с tiotropium bromide*. Първоначално е изследвана степента на бронходилатация, оценена чрез триизмерната СТ и подобряването на белодробната функция, като впоследствие данните са преекспонирани към отделните сегменти в бронхиалното дърво. Резултатите показват, че едноседмичната терапия с tiotropium bromide води до нарастване с 39% на вътрешния лумен на бронхите с респективно увеличаване на ФЕО1 от 1.23 до 1.47 l, което означава че степента на бронходилатация корелира в значителна степен с подобряване на белодорбната функция (p<0.001). Тази връзка е била най-изразена в бронхите дистално от сегментните (от четвърти до шести клас бронхи). (ОИ) * Spiriva на Boehringer Ingelheim Използван източник: 1.Hasegawa M., Makita H., Nasuhara Y. et al. Relationship between improved airflow limitation and changes in airway calibre induced by inhaled anticholinergic agents in COPD. Thorax 2009; 64:332-338 www.tohraxjnl.com