Хроничната болка след операции за рак на гърдата може да персистира с години01/05/2010
Хроничната следоперативна болка е чест проблем след операции за рак на гърдата и може да персистира в продължение на години, показаха резултатите от проучване на Danish Breast Cancer Cooperative Group, публикувани в списание Journal of the American Medical Association (1). Болката след операции на гърдата е честа и е свързана с приложената адювантна химио- и лъчетрапия. Рискови фактори са: млада възраст, лезия на нервни клонове, оперативна техника, индивидуален праг на болка и психосоциален статус. Цел на настоящето изследване е да се определи честотата на болката, свързана с операции по повод злокачествени заболявания на млечната жлеза, както и рисковите фактори за персистирането й. Данните сочат, че 47% от пациентките са с хронична болка, а 58% - със сензорни нарушения в оперативната зона за период от една до три години след интервенцията. В проучването са включени 3754 жени на възраст 18-70 години, подложени на хирургично лечение и адювантна терапия (ако е била индицирана) за първичен рак на гърдата, проследени за период от 26 месеца. Пациентките са били разделени в 12 терапевтични групи, в зависимост от вида на операцията и адювантната химио- и лъчетерапия. Степента и характерът на болката са оценени чрез анкета. Оперативната техника е включвала мастектомия или органосъхраняваща операция с дисекция на сентинелните или аксиларните лимфни възли, като всички пациентки с органосъхраняваща операция са получили лъчетерапия в обща доза 48 Gy на 24 фракции. От 1543 болни (47%), които са съобщили за следоперативна болка, при 201 (13%) степента на болката е била силна, при 595 (39%) – умерена, а при 733 (48%) – лека. Авторите са установили, че най-важните фактори за персистираща хронична болка са млада възраст (18-39 години) и адювантна лъчетерапия. В групата с мастектомия, най-рискови за следоперативна болка са били жените на възраст 40-49 години. Дисекцията на аксиларните лимфни възли е била свързана с по-висок риск за умерена и силна болка, в сравнение с дисекцията на сентинелни лимфни възли. За разлика от адювантната лъчетерапия, адювантната химиотерапия като самостоятелен фактор не е била причина за повишен риск за болка. Повече от половината изследвани (58%) са съобщили за сензорни нарушения или дискомфорт, като най-ниската честота е била при жени с органосъхраняваща операция с дисекция на сентинелните лимфни възли и лъчетерапия на остатъчната тъкан (31%). Обратно, най-висока честота на усложнението (85%) е имало при групата с органосъхраняваща операция, дисекция на аксиларни лимфни възли и химио- и лъчетерапия на остатъчната тъкан. Най-честите локализации на сензорни нарушения са били аксилата (66%), ръката (52%) и зоната на операцията (43%). (ИТ) Използван източник: 1. Gartner R., Jensen M., Nielsen J. et al. Prevalence of and factors associated with persistent pain following breast cancer surgery. JAMA 2009; 302: 1985-1992 http://jama.ama-assn.org