Хипогликемията повишава смъртността при болните с пневмония01/05/2010
Пациентите с придобита в обществото пневмония (community-acquired pneumonia – САР), които имат хипогликемия по време на хоспитализацията им по повод на САР, са с повишен риск за смърт в сравнение със случаите с нормогликемия, показаха резултатите от проучване, докладвани на Световния конгрес по диабет (World Diabetes Congress) (1). В проучването са включени 956 души с САР, лекувани в периода 2000-2002 година, с нива на кръвна глюкоза 6.1 mmol/l или по-ниски. Хипогликемията е била дефинирана като стойност на серумната глюкоза под 4.0 mmol/l, а нормогликемия – стойности между 4.0 mmol/l и 6.1 mmol/l при болничния прием. Първична крайна цел на изследването е вътреболничната смъртност, а вторична – честотата на смъртни случаи на 30-ия ден и на първата година след хоспитализацията. Средната възраст на участниците е 65 години, като 15% от тях са били от старчески домове. Хипогликемия е установена при 6% (54 болни) при хоспитализацията им, от които по-малко от половината (46%) са били с анамнеза за диабет. Честотата на вътреболничната смъртност и тази на 30-ия ден са били 20% при болните с хипогликемия, в сравнение с 9% и 10% при пациентите с нормогликемия. Подобни са данните на първата година - съответно 35% и 25%. Наличието на хипогликемия може да се използва от клиницистите за стратификация на пациентите с висок риск за смърт при пневмонии, смятат авторите на проучването. Данните от изследването NICE-SUGAR (2) посочиха, че интензивният гликемичен контрол (прицелни нива на кръвна глюкоза от 4.5 до 6.0 mmol/l) е свързан при критично болни пациенти с 1.14 пъти по-висока смъртност до 90-ия ден – 27.9% в сравнение с 24.9% от случаите на стандартен гликемичен контрол (прицелно ниво на кръвна глюкоза до 10 mmol/l). Няма значима разлика между двете групи по отношение на продължителността на престоя в интензивно отделение, продължителността на болничния престой, броя на дните на механична вентилация или необходимостта от поддържаща диализна терапия. При пациентите на интензивен гликемичен контрол е наблюдавана значително по-висока честота на сериозна хипогликемия (ниво на кръвна глюкоза </=2.2 mmol/l) - 6.8% спрямо 0.5% (р<0.0001). (КП) Използвани източници: 1. Gamble J. et al. Admission hypoglycaemia portends a substantially increased risk of mortality in patients with community-acquired pneumonia: population-based cohort study. IDF 2009; Abstracts O-056 www.idf.org 2. The NICE-SUGAR study investigators. Intensive versus conventional glucose control in critically ill patients. NEJM 2009, 360 (13): 1283-1297 http://content.nejm.org/cgi/content/full/360/13/1283