Corlentor е ефективен при симптоматична коронарна болест01/05/2010
Corlentor (ivabradine)* e с висока ефективност и добра поносимост при пациенти със симптоматична коронарна болест (КБ), показаха резултати от проучването REDUCTION, публикувани в American Heart Journal (1). През последните няколко години има повишен интерес към сърдечната честота като рисков фактор за сърдечносъдово заболяване. По-високият пулс в покой е независим предиктор за сърдечносъдова заболеваемост и смъртност, и е свързан с по-висок риск за внезапна сърдечна смърт. Счита се, че сърдечната честота може да е маркер за активирането на симпатиковата нервна система, което да доведе до състояние на инсулинова резистентност и за метаболитни рискови фактори за сърдечносъдово заболяване. По отношение на КБ, тя е свързана с повишен риск за атеросклероза и руптура на атеросклеротична плака. Освен по-широките епидемиологични предимства на по-ниската сърдечна честота, непосредствените локални ефекти могат да са идеална цел на терапевтична стратегия. По-бавният пулс не само намалява кислородните нужди на миокарда, но и удължава диастолата, а от там и времето на коронарна перфузия. Това е свързано с увеличение на интракоронарния и субендокардния кръвоток, и повлиява благоприятно съотношението кислородна доставка/кислородна консумация. От конвенционалните медикаменти за лечение на стенокардия, две групи забавят сърдечната честота: бета-блокери и недихидропиридинови блокери на калциевите канали (diltiazem и verapamil). Бета-блокерите са с доказан благоприятен ефект върху смъртността след миокарден инфаркт (МИ), а блокерите на калциевите канали са ефективни за намаляване на риска за сърдечносъдова смърт и повторен (нефатален) МИ след преживян МИ без Q-зъбец. Съществуват обаче значителни ограничения за приложението на тези два класа медикаменти. Бета-блокерите имат добре известни неблагоприятни странични действия като: бронхоспазъм, хипотония, еректилна дисфункция и влошаване на периферно съдово заболяване. Недихидропиридиновите блокери на калциевите канали са противопоказани при значима левокамерна дисфункция, което лимитира използването им. Авторите на проучването от University Heart Center в Hamburg, Германия изследват ефективността и безопасността на Corlentor във всекидневната медицинска практика. Проведеното от тях проучване е многоцентрово и обхваща 4954 пациенти, диагностицирани със стабилна стенокардия, на терапия с ivabradine. Болните са проследени за сърдечна честота, честота на стенокардните пристъпи, прием на нитрати, ефективност и безопасност на медикамента. След период на наблюдение от четири месеца, терапията с ivabradine е довела до сигнификантно намаление на сърдечната честота с 12.5 удара/мин (от 82.9 на 70.4 удара/мин), а честотата на стенокардни пристъпи – от 2.4 на 0.4 седмично; приемът на краткодействащи нитрати също е бил редуциран – от 3.3 на 0.6 U/седмично (р<0.0001 за всички показатели). Авторите подчертават, че честотата на нежеланите странични действия (гадене и световъртеж) е по-ниска от досега съобщаваните в клинични изпитвания. Ефективността и безопасността на ivabradine са били определени от лекарите като „отлични” в 97% от случаите. Пациентите с КБ и стабилна стенокардия са често срещани във всекидневната практика, а наличието на различни съпътстващи заболявания прави приложението на бета-блокери относително или абсолютно противопоказано. Приложението на ivabradine е безопасно, чрез него се постига сигнификантно намаление на сърдечната честота, което го прави високо ефективен при лечението на стабилна стенокардия в общата практика, е заключението на авторите. (ИТ) * Corlentor (ivabradine) на Les Laboratoires Servier е регистриран в България (www.bda.bg) За допълнителна информация: Mедицинска база Dанни http://mbd.protos.bg Ivabradine предпазва от миокардна исхемия. Cardio D 2009, бр. 2 Corlentor е селективен инхибитор на If йонните канали. Cardio D 2009, бр. 2 Ивабрадин (Corlentor) при стабилна стенокардия. Cardio D 2009, бр.1 Corlentor подобрява физическия капацитет при стабилна стенокардия. MD 2009, бр.1 Използван източник: 1. Koster R., Kaehler J. et Meinertz T. Treatment of stable angina pectoris by ivabradine in every day practice: The REDUCTION Study. Am Heart J 2009; 158: 51-57 www.ahjonline.com