Corlentor e ефективен при болни с диабет и стабилна КБ01/05/2010
Colentor (ivabradine) е ефективен за превенция на стенокардните пристъпи при пациенти с диабет и стабилна коронарна болест (КБ), показаха резултатите от проучване, публикувани в American Journal of Cardiology (1). Терапията с медикамента не е повлияла негативно глюкозния метаболизъм при пациентите с диабет. Поради това, ivabradine е подходяща алтернатива на бета-блокерите в лечението на стабилната ангина при подобна група болни. Ivabradine е специфичен антистенокарден медикамент, чието действие се дължи на забавяне на сърдечната честота чрез инхибиране на If каналите, които са първичния модулатор на спонтанната диастолна деполяризация в сино-атриалния възел. Досега селективният инхибитор на If каналите е изследван в клинична програма, включваща повече от 3000 болни със стабилна КБ, повечето от които със стенокардна симптоматика. Въз основа на положителните резултати, ivabradine е включен в Европейските указания за превенция на стабилна ангина. Настоящето проучване е многоцентрово, рандомизирано, двойно-сляпо, контролирано и има за цел да установи ефективността и безопасността на медикамента при 535 пациенти с диабет (18% от участниците). Пациентите с диабет и КБ в повечето случаи имат по-тежко изразена стенокардна симптоматика. Както и при недиабетици, терапията с ivabradine e била свързана с намаление на сърдечната честота в покой, подобрение на физическия капацитет, удължаване на времето за поява на миокардна исхемия и развитието на стенокардна симптоматика. При пациентите с диабет ivabradine е довел до намаление на стенокардните пристъпи, но без увеличение на честотата на синусова брадикардия или нарушения в зрението (регистрирани странични действия на медикамента). Освен това, ivabradine не е имал неблагоприятни ефекти върху глюкозния метаболизъм. При болни с диабет и стабилна стенокардия ivabradine може да е ефективна и безопасна алтернатива на бета-блокерите, е заключението на авторите. (ИТ) Използван източник: 1. Borer, J., Tardif J-C. Efficacy of ivabradine, a selective If inhibitor, in patients with chronic stable angina pectoris and diabetes mellitus. Am J Cardiol 2009, 105 (1): 29-35 www.ajconline.org