Аztreonam одобрен за инхалаторно приложение при муковисцидоза01/05/2010
Аztreonam за инхалаторно приложение (Cayston, Gilead Sciences) за подобрение на респираторната симптоматика при пациенти с кистична фиброза (CF), инфектирани с Pseudomonas aeruginosa, беше одобрен от EMEA през септември 2009 година (1), а от FDA - през февруари 2010 (2). Инхалаторният разтвор на аztreonam се прилага в доза 75 mg три пъти дневно за 28-дневен период. Антибиотикът се доставя чрез специфичен преносим небулизатор (Altera Nebulizer), който използва технология, позволяваща доставянето на всяка доза за по-малко от три минути. Одобрението на препарата е базирано на данните от 28-дневно проучване върху 164 пациенти на възраст>/=7 години с форсиран експираторен обем за 1 секунда (FEV1) 25 до 75% от предвидения (средно 55%), които са рандомизирани да получават 75 mg инхалаторен разтвор на aztreonam (n=80) или плацебо (n=84) три пъти на ден, в допълнение към стандартното лечение на CF. Резултатите на последния ден показват, че лечението с aztreonam сигнификантно подобрява респираторните симптоми в сравнение с плацебо, като този ефект е по-силно изразен при педиатричната популация, отколкото при възрастните пациенти. Отчетено е и значимо подобрение на белодробната функция при лекуваните с aztreonam в сравнение с получаващите плацебо (разлика във FEV1 от 10%), без различия между възрастните и децата. Две седмици след прекратяване на лечението разликата във FEV1 между двете групи е намаляла на 6%. Засега липсват данни от клинични проучвания за ефикасността и безопасността на курсове на лечение с Cayston, по-продължителни от 28 дни. Около 90% от пациентите с муковисцидоза са колонизирани с P.aeruginosa през определен етап от живота си, което води до един порочен цикъл на инфекция и възпаление и до развитието на бронхиектазии и дихателна недостатъчност. Азтреонам проявява активност in vitro срещу грам-негативни аеробни патогени, включително P. aeruginosa. Той се свързва с пеницилин-свързващите протеини на чувствителните бактерии, което води до инхибиране на синтеза на бактериална клетъчна стена, последвано от образуване на филаменти и лизиране на клетката. Пациентите трябва да използват бронходилататор преди приложението на всяка доза Cayston. Бързодействащите бета-2 агонисти могат да бъдат приемани между 15 минути и 4 часа, а дългодействащите - между 30 минути и 12 часа преди всяка доза Cayston. За пациенти, които приемат няколко различни терапии за дихателната система, препоръчителната последователност е: - бронходилататор - алфа-дорназа (dornase alfa, Pulmozyme, www.pulmozyme.com, Roche) - физиотерапия на гръдния кош - други инхалаторни лекарствени продукти - Cayston Cayston (www.cayston.com) трябва да се назначава само при пациенти с установена инфекция на белите дробове, причинена от P. Aeruginosa, с цел да се запази неговата ефективност. Той не е прилаган при деца под 7 години, при случаи с FEO1 под 25 или над 75% от предвидения или при пациенти, колонизирани с Burkholderia cepacia. Тъй като за последното десетилетие aztreonam е първият нов инхалаторен антибиотик, одобрен за приложение при пациентите със CF, той е важна терапевтична алтернатива за болните, развили резистентност към наличните до момента лекарствени средства. (ЗВ) Използвани източници: 1. www.ema.europa.eu/humandocs/Humans/EPAR/cayston/cayston.htm 2. www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/drugsatfda/index.cfm?fuseaction=Search.DrugDetails