Аfinitor и Sandostatin LAR намаляват прогресията на напредналите панкреасни невроендокринни тумори01/05/2010
Afinitor (everolimus), в комбинация със Sandostatin LAR (octreotide acetate – дългодействащ аналог на соматостатина) или като монотерапия, може да стабилизира туморния растеж при пациенти с напреднали панкреасни невроендокринни тумори (NET), показаха резултатите от проучването RADIANT-1 (1). RADIANT-1 (RAD001 In Advanced Neuroendocrine Tumours) е отворено, фаза 2 проучване, обхванало 160 пациенти с панкреасни NET, резистентни на цитотоксична химиотерапия. Участниците са били разделени на две групи, в зависимост от прилаганото лечение с everolimus – монотерапия или в комбинация с octreotide LAR. Резултатите показват, че комбинираната терапия удължава свободната от прогресия на заболяването преживяемост със средно 16.7 месеца, като при 4% е бил постигнат частичен отговор и при 78% - стабилизиране на състоянието. При пациентите, получавали монотерапия с everolimus, свободната от прогресия на заболяването преживяемост е била 9.7 месеца, като при 8% е бил постигнат частичен отговор и при 69% - стабилизиране на състоянието. При диагностициране на панкреасните NET, почти 60% от пациентите са с напреднало заболяване, като средната продължителност на живота им е около 17 месеца. Панкреасните NET са ендокринни карциноми, които засягат островните клетки на Langerhans. Представляват около 8% от всички гастроентеропанкреасни невроендокринни тумори (GEP-NET). NET (панкреас, тънки черва, чернодробножлъчна система) са втората причина за смъртност, причинена от неоплазии на гастроинтестиналния тракт, след рака на дебелото черво. Afinitor (everolimus) e първото перорално средство (таблетки 5 и 10 mg), което е одобрено в САЩ за лечение на напреднал бъбречноклетъчен карцином, който прогресира въпреки терапията със sunitinib или sorafenib. Еverolimus е директен инхибитор на протеина mTOR (таргетна терапия), който действа като централен регулатор на деленето и метаболизма на туморните клетки, както и в ангиогенезата. Sandostatin LAR е депо-форма на octreotide acetate с удължено действие, одобрен за лечение на акромегалия (постига биохимичен и клиничен контрол при пациенти със секретиращи GH и IGF-1 тумори). Този аналог на соматостатина намалява и симптомите при функционално активни GEP-NET: карциноидни тумори с клиника на карциноиден синдром (диспнея, диария, зачервяване на лицето), VIPоми, глюкагономи, гастриноми (синдром на Zollinger-Ellison), инсулиноми и тумори, секретиращи соматотропин-рилийзинг фактор (GRFоми). Лечението с octreotide LAR удължава времето до прогресия на заболяването с 28.8 месеца спрямо 5.9 месеца при контролите на плацебо (-75%) при болните с нефункционално активни NET, показаха резултатите от проучването PROMID (Placebo-controlled, double-blind, prospective Randomized study on the effect of Octreotide LAR in the control of tumor growth in patients with metastatic neuroendocrine MIDgut tumors). При пациентите с функционално активни тумори това време достига 14.3 месеца при лечение с octreotide LAR спрямо 5.5 месеца при контролите (-77% намален риск за прогресия на тумора). Въз основа на резултатите от това проучване, octreotide LAR бе одобрен да се прилага за лечение на всички метастатични, неоперабилни NET на средния отдел на гастроинтестиналния тракт, независимо от симптомите, тъй като медикаментът може да контролира туморния растеж. PROMID е многоцентрово, фаза IIIb проучване, проведено в Германия с цел да се установи антипролиферативната ефективност на octreotide LAR при пациенти с метастатични NET-GET, независимо от наличието или липсата на симптоми. В сравнение с плацебо, octreotide LAR удължава над два пъти времето без туморен растеж (15.6 месеца спрямо съответно 5.9 месеца) и намалява риска за прогресия на заболяването с 67% (степен на вероятност, HR 0.33, р=0.000017) (2). (ДЯ) Използвани източници: 1. Yao J., Lombard-Bohas C., Eric Baudin E. et al. Daily oral everolimus activity in patients with metastatic pancreatic neuroendocrine tumors after failure of cytotoxic chemotherapy: A phase II trial. J Clin Oncol. 2010, 28 ( 1): 69-76 http://jco.ascopubs.org 2. Rinke A., Mueller H., Schade-Brittinger C. et al. PROMID Study Group. Placebo-controlled, double-blind, prospective, randomized study on the effect of octreotide LAR in the control of tumor growth in patients with metastatic neuroendocrine midgut tumors: a report from the PROMID Study Group. J Clin Oncol. 2009;27(28):4656-63