Жените с внезапна сърдечна смърт по-рядко имат структурно сърдечно заболяване01/03/2010
В сравнение с мъжете, при жените с внезапен сърдечен арест (sudden cardiac arrest - SCA) е много по-малко вероятно да има установено преди инцидента структурно сърдечно заболяване, показаха резултатите от все още продължаващо проспективно изследване, публикувани в списание Journal of the American College of Cardiology (1). При жените със SCA е два пъти по-малка вероятността, при съпоставяне с мъжете с това състояние, да имат тежка дисфункция на лявата камера (21 спрямо 36%), както и три пъти по-малка вероятността за диагностицирана преди това исхемична болест на сърцето (40 спрямо 50%). Обратно, при жените е малко по-голяма вероятността за успешна ресусцитация (възстановяване на спонтанно кръвообращение) в сравнение с мъжете - 25% спрямо съответно 21%. Не са установени значими различия между двата пола в честотата на затлъстяване, дислипидемия, анамнеза за хронична обструктивна белодробна болест/астма, хипертрофия на лява камера или анамнеза за миокарден инфаркт. Целта на проучването Ore-SUDS* е да оцени половите различия по отношение на рисковите фактори за SCA. Използвайки множество източници, изследователите са идентифицирали всички пациенти със SCA, като са прегледали медицинската им документация за определяне на клиничните състояния, които допринасят за риска за SCA. От 1568 случая на SCA при възрастни хора, настъпили за периода 2002-2007 година, 36% са били при жени (на средна възраст 65 години) и 64% - при мъже (на средна възраст 71 години). “Жените имат по-малка честота на левокамерна дисфункция или на установена исхемичната болест на сърцето преди SCA. Това означава, че по-малко жени са подходящи кандидати за профилактично поставяне на имплантируем кардиовертор-дефибрилатор (ICD), според съвременните препоръки, и нямат равни с мъжете възможности за превенция на SCA,” коментират авторите. Главната причина за внезапен сърдечен арест е нарушената помпена функция на лявата камера. Поради това, според настоящите указания, при пациенти с левокамерна фракция на изтласкване </=35% се препоръчва имплантирането на ICD. Данни от предишни проучвания показаха, че само 25 до 30% от случаите със SCA са възникнали при пациенти с подобно намаление на левокамерната функция. Интервенционалните кардиолози пропускат възможността да проведат въпросната превантивна интервенция при около три четвърти от пациентите със SCA. Данните от новото изследване показват, че при жените този брой може да бъде дори още по-голям. (ЗВ) * Oregon Sudden Unexpected Death Study Използван източник: 1. Chugh S., Uy-Evanado A., Teodorescu C. et al. Women have a lower prevalence of structural heart disease as a precursor to sudden cardiac arrest: the Ore-SUDS (Oregon Sudden Unexpected Death Study). J Am Coll Cardiol. 2009;54:2006-2011 http://content.onlinejacc.org