Tежката T-клетъчна лимфопения може да се установи чрез неонатален скрининг01/03/2010
Идентифицирането на T-клетъчна лимфопения при новородените е възможно чрез изследването на DNA (дезоксирибонуклеинова киселина), като така се намалява компрометиращия ефект на това хематологично нарушение върху имунната система, показаха резултатите от проучване, публикувани в списание Journal of the American Medical Association (1). ”Кърмачетата с тежка Т-клетъчна лимфопения, включително и с тежка комбинирана имунна недостатъчност (SCID), често изглеждат здрави след раждането и нямат фамилна анамнеза за това нарушение,” пишат д-р Routes и колеги от Medical College of Wisconsin. „Диагнозата се поставя едва при възникването на животозастрашаващи инфекции”. Диагностицирането на T-клетъчната лимфопения при новородените е важно, тъй като позволява избягването на фактори, предизвикващи инфекция, и съдейства за започването на своевременно лечение. Трансплантацията на хемопоетични стволови клетки е много по-ефективна, когато се извърши през първите три месеца от живота. Приложението на живи атенюирани ваксини, които могат да причинят тежки инфекции при децата с това имунологично нарушение, също може да се избегне. В настоящето проучване е проведен скрининг на всичките 71 000 бебета, родени в Wisconsin през 2008. Изследването за SCID и тежка T-клетъчна лимфопения е проведено чрез теста TREC* (T-cell receptor excision circle), при който количествено се определя броят на TRECs, съдържащи се в 3.2-mm диск (около 3 microL), изрязан от суха капка кръв от картата за неонатален скрининг (NBS). NBS картите със стойности на TREC <25 microL са подложени на втори анализ на TRECs, проведен върху два нови 3.2-mm диска, така че да се гарантира наличието и интегритетът на DNA. Пробите, при които отново са получени абнормни стойности, са изследвани за Т-клетъчна лимфопения чрез флоу-цитометрия или е извършен повторен TREC анализ. Стойностите при родените преди 37 гестационна седмица, чиито TREC проби са били извън границите на нормата или при които не е получен достоверен резултат, са оценен и отново при достигане на еквивалента на 37 г. с. При 17 новородени с гестационна възраст поне 37 седмици e имало поне един абнормен TREC анализ (TREC стойност < 25/ microL). Проби от тези 11 бебета са изследвани чрез флоу-цитометрия, за да се определи броят на T-клетките. При осем от тях е установена T-клетъчна лимфопения. Всички те са оценени от клиничен имунолог. Причините за тази лимфопения включват: - синдром на DiGeorge (2 деца) - идиопатична Т-клетъчна лимфопения (2) - екстраваскуларна екстравазация на лимфоцити (3) - мутация на Rac 2** (1) – при детето с тази мутация е осъществена успешна трансплантация на стволови клетки от пъпна връв Честотата на първичните и вторични имунодефицитни нарушения, установена чрез TREC анализа (8:100 000), е достатъчно висока, за да бъдат включени в програма за неонатален скрининг. Според изследователите, ограничение на изследването е невъзможността им да оценят общия брой на новородените в Wisconsin с клинично значима T-клетъчна лимфопения, което затруднява точната оценка на чувствителността и специфичността на теста TREC за откриване на тежка T-клетъчна лимфопения. Съществено предимство е ниската цена на скрининга за T-клетъчна лимфопения, която е $5.50 на изследване. Сравнително високата честота на T-клетъчната лимфопения и приемливата цена на ТREC анализа правят неонаталния скрининг икономически оправдан. (ЗВ) * Т-лимфоцитите произлизат от костния мозък и претърпяват рекомбинация на определени гени в тимуса. При този процес се образуват т.нар. циркулярни ексцизионни продукти - TREC (T-cell receptor excision circle). TREC имат кратък полуживот и чрез тяхното количествено определяне се следи образуването на нови Т-лимфоцити при даден индивид. ** Rac 2 гените участват в регулацията на редица клетъчни събития – контрол на клетъчния растеж, реорганизация на цитоскелета, активация на протеин киназите. Мутациите на Rac 2 се срещат при вродена имунна недостатъчност, злокачествени заболявания. Използван източник: 1. Routes J., Grossman W., Verbsky J. et al. Statewide newborn screening for severe T-cell lymphopenia. JAMA 2009;302(22):2465-2470 http://jama.ama-assn.org