Rosuvastatin намалява риска за венозен тромбемболизъм01/03/2010

Инхибиторът на хидрокси-3-метил-глутарил-коензим А редуктазата rosuvastatin* намалява значимо риска за венозен тромбемболизъм (ВТЕ), показаха резултатите от проучването JUPITER, публикувани в списание New England Journal of Medicine (1).

JUPITER е рандомизирано, двойно-сляпо, плацебо-контролирано, многоцентрово изпитване, проведено в 26 страни. Целта е да се установи дали приемът на rosuvastatin 20 mg/ден намалява честотата на значимите сърдечносъдови събития в сравнение с плацебо. Възникването на ВТЕ е вторичен показател за оценка.

Участниците са общо 17 802 мъже (>/=50 години) и жени (>/=60 години) без анамнеза за сърдечносъдови заболявания и със следните показатели от лабораторните изследвания: LDL-холестерол /=2.0 mg/l и триглицериди <5.6 mmol/l.

При започване на изследването 1.4% от пациентите в групата с rosuvastatin и 1.2% от контролите са получавали антикоагуланти.

Пациентите са проследени за среден период 1.9 години (максимум пет години). При всеки контролен преглед (на 13-та седмица, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 и 60-и месец) участниците са интервюирани за симптоми на дълбока венозна тромбоза (ДВТ) и белодробен тромбемболизъм (БТЕ)**.

Симптоматични БТЕ или ДВТ са настъпили при общо 94 участника (34 в групата на rosuvastatin и 60 при контролите).

Общата честота на ВТЕ е съответно 0.18 и 0.32 събития на 100 пациенто-години. От 94 случая на ВТЕ, 44 са били провокирани, а останалите 50 – непровокирани***.

Приемът на rosuvastatin е бил свързан с редукция на риска и в двете групи (HR за непровокирани събития 0.61; р=0.09; HR за провокирани инциденти 0.52; р=0.03) в сравнение с плацебо.

Фаталните изходи при ВТЕ са били 21 (от 94), от които 14 – в плацебо групата.

Честотата на БТЕ е 0.09 при получавалите rosuvastatin и 0.12 при контролите (HR 0.77; р=0.42), докато тази на ДВТ – съответно 0.09 и 0.20 (HR 0.45; р=0.004).

Като цяло, при 320 участници в групата на rosuvastatin и при 483 души в групата на плацебо са възникнали сърдечносъдови събития, ВТЕ или смърт (HR 0.66, р<0.001).

Според този комплексен краен показател за оценка, броят на пациентите, които трябва да бъдат лекувани с rosuvastatin в продължение на четири години за превенцията на едно събитие, е 23, а за пет години – 18.

Не е установена значима връзка между нивата на HDL, LDL, общия холестерол и триглицеридите и риска за ВТЕ. Не са отбелязани разлики в двете групи по отношение на епизодите на кървене. (ЗВ)

* rosuvastatin (Crestor на Astra Zeneca)

** ДВТ и БТЕ са класифицирани като непровокирани, ако са възникнали без наличието на скорошна (в рамките на три месеца преди събитието) травма, хоспитализация, операция или злокачествено заболяване, диагностицирано в последните три месеца. В останалите случаи тромботичното нарушение е определено като провокирано.

Новите случаи на ДВТ са потвърдени чрез Доплер-сонография или венография, а на БТЕ – чрез ангиография, компютърна томография или вентилационно-перфузионна белодробна сцинтиграфия.

Използван акроним на проучването:

JUPITER = Justification for the Use of statins in Prevention: an Intervention Trial Evaluating Rosuvastatin

За допълнителна информация:

Венозен тромбемболизъм. МД, ноември 2006 http://mbd.protos.bg

Нови правила за диагноза и лечение на венозния тромбемболизъм. МД, март 2007

Нови стандарти за лечение на венозен тромбемболизъм. Кардио Д, юни 2007

Статините-ефективни и при нисък холестерол. МД, юни 2009

Използван източник:

1. Glynn R., Danielson E. et al. A randomized trial of rosuvastatin in the prevention of venous thromboembolism. N Engl J Med 2009;360:1851-61 http://content.nejm.org