Промяна в BMD и костния прираст след едногодишно приложение на ibandronate при постменопаузална остеопороза01/03/2010
Остеопорозата е "системно скелетно заболяване, характеризиращо се понижена костна маса и променена микроархитектура на костната тъкан, водещи до повишена чупливост на костта и риск от фрактури" (1, 2). Естрогените имат централна роля в нормалното физиологично костно ремоделиране. Чрез множество механизми, те контролират нивото на костния метаболизъм. Като резултат от това, естрогенният дефицит след менопауза е свързан с повишаване на костния метаболизъм, което води до костна загуба. Костното формиране не може да компенсира повишената костна резорбция. Нарушава се балансът между RANKL (receptor activator of the nuclear factor kB ligand) и OPG (osteoprotegerin). Повишава се секрецията на RANKL и се намалява тази на OPG. В резултат на това се появяват дълбоки ерозии в костта и загуба на трабекуларни елементи (3, 4, 5, 6). Бисфосфонатите (alendronate, risendronate, ibandronate и zoledronate) са първа линия терапия за повечето болни с постменопаузална остеопороза (7). Медикаментите от този клас повишават костната здравина и намаляват фрактурния риск чрез потискане на остеокластната активност и увеличаване на остеокластната апопотоза, като по този начин намаляват костната резорбция и увеличават плътността на костната маса (Bone mineral density - BMD). Пероралните бисфосфонати имат ниска чревна резорбция (<1%) и могат да причинят езофагеално дразнене и гастроинтестинални симптоми. Два препарата за интравенозно приложение са одобрени от ЕМЕА: ibandronate и zoledronate. Главният страничен ефект при тях е грипоподобна реакция или "цитокинова буря" 24-36 часа след приложението. Симптомите отзвучават с приложение на аналгетици или при по-тежка изява - на кортикостероиди (25 mg преднизолон) за 1-3 дни. Приложението на ibandronate е бързо и лесно в амбулаторни условия - болусна инжекция за 15-30 сек., строго интравенозно. В Клиника по ревматология на Медицински университет, София бяха проследени 101 жени, на средна възраст 63+/-13.02 години, с постменопаузална остеопороза (T-score -2.5-5.0). Пациентките са лекувани с ibandronate 3 mg/3 ml венозно, веднъж на три месеца, в продължение на една година. BMD в лумбален гръбнак (L1-L4) e изследвана чрез DXA (dual-energy x-ray absorptiometry) преди и накрая на първата година от лечението. Оценката на гръбначни фрактури е направена чрез рентгенография на торакален и лумбален гръбнак преди и в края на първата година от терапията. Всички пациенти са получавали суплементация с калций (1200 mg/ден) и Vitamin D3 (800 IU/ден). Статистическия анализ е направен чрез T-Test и Mann-Whitney тест (SPSS 11.5 за Windows). Получените резултати показват, че ibandronate прилаган венозно, веднъж на три месеца в продължение на една година при постменопаузална остеопороза, води до значимо повишение на костната минерална плътност в сравнение с изходната - 0.56 g/сm2 при гранична стойност 0.23 g/сm2. Костният прираст за първата година е 6.7 %. Значимото повишение на костната плътност корелира със значително по-ниската честота на новопоявили се гръбначни фрактури; интравенозното лечение с ibandronate в продължение на една година намалява статистически значимо честотата на новите гръбначни фрактури с 83% (41/7) - p<0.0001. Изводи: Eдногодишното интравенозно лечение с ibandronate при постменопаузална остеопороза води до значимо повишение на костната плътност. Тези данни са подобни на данните от други проучвания (8, 9). Значимото повишение на костната минерална плътност корелира със значително по-ниската честота на новопоявилите се гръбначни фрактури. Налице е 100% придържане и съгласие на пациентите в хода на лечението. Наблюдаваните странични ефекти 24-48 часа след първата инфузия са бързопреходни грипоподобни прояви, които не налaгат спиране на терапията. Л. Маринчев, Р. Рашков, Зл. Коларов, Ц. Петранова, С. Монов, Р. Стоилов, В. Пейчева, К. Гърбева, Н. Маринова, П. Бекярова, Ц. Йонева, Р. Димитрова, В. Стоянелова, Б. Бандаковa Клиника по ревматология Медицински Университет, София За допълнителна информация: www.roche.com/products/product-details.htm?type=product&id=72 и www.boniva.com Използвани източници: 1. Борисова АМ. и сътр. Методично указание за диагностика и лечение на остеопорозата. 2007; 5 2. World Health Organization. Assessment of fracture risk and its application to screening for postmenopausal osteoporosis. In: Report of a WHO Study Group. WHO Technical Report Series 843, 1994 Geneva, p 1-20 3. Bouxsein M. Determinants of skeletal fragility. Best Pract Res Clin Rheum 2005; 19:897-911 4. Boyle W., Simonet W., Lacely D. Osteoclast differentiation and activation. Nature 2003;423:337-42 5. Guesens P., Landewe R., Garnero P. et al. The ratio of circulating osteoprotegerin to RANKL in early rheumatoid arthritis predicts later joint destruction. Arthritis Rheum 2006; 54:1772-7 6. Sambrook P., Cooper C. Osteoporosis. Lancet. 2006;367:2010-18 7. Guesens P., Roux C., Reid D. et al. Drug insight: choosing a drug treatment strategy for women with osteoporosis - an evidence-based clinical perspective. Nat Clin Pract Rheumatol 2008;4:240-8 8. Stakkestad J., Benevolenskaya L., Stepan J., Skag A., Nordby A., Oefjord E. et al. Intravenous ibandronate injections given every three months: a new option to prevent bone loss in postmenopausal women. Ann Rheum Dis 2003;62:969-75 9. Thiebaud D., Burckhardt P., Kriegbaum H. et al. Three monthly i.v. injections of ibandronate in the treatment of postmenopausal osteoporosis. Am J Med 1997;103:298-307