Приемът на SSRIs от бременните води до усложнения при новородените01/03/2010

Приемът на селективни инхибитори на обратното захващане на серотонина (SSRIs) по време на бременността повишава значимо риска за преждевременно раждане, като новородените имат нисък Apgar на петата минута и се нуждаят по-често от интензивни грижи, показаха резултатите от проучване в Дания, публикувани в списание Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine (1).

При тези деца има малък, но сигнификантно увеличен риск и за септални сърдечни дефекти, посочиха данните от второ проучване в Дания, публикувани в списание British Medical Journal (2).

Жените, лекувани със SSRIs по време на бременността, раждат средно пет дни по-рано и са с два пъти по-висок риск за преждевременно раждане (преди 37 гестационна седмица).

Новородените, изложени на тези медикаменти in utero, е по-вероятно да имат Apgar </=7 и да се нуждаят от грижи в неонатологично интензивно отделение, в сравнение с останалите бебета.

В изследването е включени бременни жени от една болница в Дания, които са попълнили въпросник за своята медицинска и акушерска анамнеза.

Повечето от жените, получавали терапия със SSRIs, са приемали само един медикамент, като най-често използваните са sertraline и citalopram.

SSRIs нямат самостоятелен ефект върху ниското тегло при раждането. То е свързано с по-високата честота на преждевременни раждания. Медикаментите нямат независим ефект и върху обиколката на главата на новороденото.

“Пренаталната експозиция на SSRIs оказва влияние върху фетуса,” коментира водещият изследовател д-р Lund. “Всички бременни, които употребяват или възнамеряват да употребяват SSRIs, трябва да обсъждат ползите и рисковете със своя акушер-гинеколог и психиатър”.

“Новата информация, която предоставя това изследване е, че рискът за преждевременно раждане и хоспитализация в неонатологично интензивно отделение е увеличен при прием на SSRIs в сравнение с жени с анамнеза за психиатрично заболяване,” коментира д-р Christina Chambers. „В много от по-рано проведените проучвания се приемаше, че неблагоприятният изход може да е свързан с основното заболяване (депресия), а не с приема на антидепресанти” (3).

Недостатък на проучването е невъзможността да се определи връзката между времето и продължителността на експозиция на медикамента и изхода при новородените. Има данни от предишни изследвания, че по-висок риск за усложнения има при жените, които продължават приема на SSRIs през третия триместър, отколкото при бременните, които прекратяват тяхната употреба още през първия триместър.

Монотерапията със SSRI по време на ранната бременност е била свързана с повишен риск за септални сърдечни малформации при децата, който е различен за отделните препарати. Децата на жени, на които е изписан повече от един вид SSRI по време на бременността, имат 4.7 пъти по-висок риск за такива аномалии.

Авторите отбелязват, че абсолютната разлика в честотата на сърдечните дефекти е ниска. Например, септалните сърдечни дефекти се срещат при 0.5% (2315 от 493 113) деца, които не са били изложени на такива препарати, при 0.9% (12 от 1370) от децата, чиито майки са приемали какъвто и да е SSRI, и при 2.1% (4 от 193) от тези, чиито майки са приемали повече от един вид SSRI.

В изследването е използвана националната база данни на Дания за всички новородени деца между 1996 и 2003 година. От регистъра за рецептите е получена информация на кои жени е изписан SSRIs по време на пренаталния период.

Кохортата включва 496 881 живородени деца от едноплодна бременност, като общо 1370 майки са приемали SSRI през първия триместър.

Резултатите от едно предишно проучване в САЩ (4) показаха, че употребата на SSRIs през първия триместър на бременността води до незначимо увеличаване на риска за аненцефалия (OR 2.4), краниосиностоза (OR 2.5) и омфалоцеле (2.8).

Приемът на paroxetine през първия триместър на бременността бе свързан с повишена честота на вродени малформации (23 от 527), като най-често е установен камерен септален дефект. Тези данни повдигнаха въпроса колко сериозен e рискът за тератогенен ефект на SSRIs, прилагани по време на органогенезата (5). (ЗВ)

Използвани източници:

1. Lund N., Pedersen L., Henriksen T. Selective serotonin reuptake inhibitor exposure in utero and pregnancy outcomes. Arch Pediatr Adolesc Med. 2009;163:949–954 http://archpedi.ama-assn.org/

2. Pedersen L., Henriksen T., Vestergaard M. et al. Selective serotonin reuptake inhibitors in pregnancy and congenital malformations: population based cohort study.BMJ 2009;339:b3569 http://www.bmj.com

3. Kelly J. Prenatal SSRIs linked to problems in newborns. Medscape Medical news, October 2009 http://www.medscape.com

4. Alwan S., Reefhuis J., Rasmussen S. et al, for the National Birth Defects Prevention Study. Use of selective serotonin-reuptake inhibitors in pregnancy and the risk of birth defects. N Engl J Med 2007, 356 (26): 2684-2692 http://content.nejm.org

5. Greene M. Teratogenicity of SSRIs – serious concern or much ado about little? NEJM 2007, 356 (26):2732-2733 http://content.nejm.org