Препоръки на ASCO за химиотерапия при четвърти стадий NSCLC01/03/2010
Нови указания на ASCO (American Society of Clinical Oncology) за провеждане на химиотерапия при четвърти стадий на недребноклетъчен белодробен карцином (NSCLC)*, включващи подробности за използването на таргетна терапия, бяха публикувани в списание Journal of Clinical Oncology (1). Първа линия на химиотерапия Препоръките за употреба на цитотоксични медикаменти от тази група не са променени, но са включени и няколко допълнителни указания за употребата на таргетна терапия. За пациенти с функционално състояние (PS)* 0 или 1, се препоръчва комбинация от два цитотоксични препарата, съдържащи платина. При болните с PS 2, е показана химиотерапия с едно средство. Препаратите с платина се предпочитат пред несъдържащите този елемент, тъй като показват предимство по отношение на отговора към лечението и цялостната преживяемост. Изборът на cisplatin (Platinol) или carboplatin (Paraplatin) е приемлив, като нито един от двата препарата не превъзхожда другия. Cisplatin може да има по-добра ефикасност, но carboplatin е по-малко токсичен - по-рядко води до гадене, нефротоксичност и невротоксичност. Вторият препарат в базираната на платина двойна комбинация може да бъде: docetaxel (Taxotere), gemcitabine (Gemzar), irinotecan (Camptosar), paclitaxel (Taxol), pemetrexed (Alimta) или vinorelbine (Navelbine). Несъдържащи платина цитотоксични препарати са приемлива алтернатива при пациенти с контраиндикации за терапия с този елемент. Първата линия химиотерапия трябва да бъде прекратена при прогресия на заболяването или при липса на отговор след четвъртия цикъл. Комбинациите от два цитотоксични препарата не трябва да се прилагат в повече от шест цикъла. Новото в указанията са препоръките за приложение на таргетна терапия като първа линия на лечение: - Добавянето на bevacizumab (Avastin) в доза 15 mg/kg на всеки три седмици към carboplatin/paclitaxel се препоръчва, освен при пациенти с: плоскоклетъчен карцином от хистологичното изследване, мозъчни метастази, клинично значима хемоптиза, нарушена органна функция, PS>1, терапевтична антикоагулация, клинично значимо сърдечносъдово заболяване или неконтролирана с медикаменти хипертония - Комбинирането на cetuximab (Erbitux) със cisplatin/vinorelbine влиза в съображение при пациенти с тумори, положителни за рецептора на епидермалния растежен фактор (EGFR) от имунохистохимичното изследване - Употребата на gefitinib (Iressa) като първа линия на терапия се препоръчва при пациенти с активиращи мутации на EGFR. Но ако няма мутации на EGFR, или не е известно тяхното наличие или липса, се предпочита цитотоксична химиотерапия - Erlotinib (Tarceva) или gefitinib не бива да се прилагат като първа линия на терапия в комбинация с цитотоксични медикаменти при неселектирани болни със стадий 4 NSCLC. Втора и трета линия на терапия Според предишните указания docetaxel (Taxotere) се препоръчваше след неуспех от базираната на платина терапия на първа линия, а gefitinib - след липса на ефект от това лечение и от docetaxel. Сега docetaxel, gefitinib, erlotinib и pemetrexed са приемливи като втора линия на терапия. Трета линия на терапия с erlotinib може да се препоръча при пациенти с PS 0 до 3, при които е настъпила прогресия след прилагане на цитотоксични медикаменти като трета линия на терапия. Някои препарати изглежда са по-ефективни и по-малко токсични при определени хистологични подтипове на NSCLC и резултатите от наскоро проведени изследвания показват, че терапията може да бъде подобрена чрез избор на медикамент на базата на молекулните маркери. (ЗВ) * NSCLC - non-small cell lung carcinomas ** Функционалното състояние или performance status се използва за количествено определяне на общото състояние на пациентите със злокачествени заболявания. Прилагат се различни скали – на Karnofsky, на Zubrod, а при децата – на Lansky. СЗО използва Zubrod скалата, като при нея резултатът е от 0 до 5 (0 - пълна липса на симптоми, 5 – смърт). За допълнителна информация: Нови указания за лечение на карцином на белия дроб. МД, август 2008 http://mbd.protos.bg Серологична диагноза на белодробния карцином? МД, декември 2007 Фотодинамична терапия при белодробен карцином. МД, декември 2007 Използван източник: 1. Azzoli C., Baker S., Temin S. et al. American Society of Clinical Oncology: Clinical practice guideline update on chemotherapy for stage IV non–small-cell lung cancer. JCO 2009: 6251-6266 http://jco.ascopubs.org