Новият експериментален медикамент01/03/2010

Новият експериментален медикамент carfilzomib е асоцииран с добър терапевтичен отговор при пациенти с рецидивиращ или рефрактерен на лечение мултиплен миелом, показаха междинни резултати от пилотно проучване, представени на 51-та годишна среща на Американскорто дружество по хематология (www.hematology.org).

Протеазомният инхибитор сarfilzomib, който е представител на нова генерация лекарства, се намира в етап на клинично изпитване като монотерапия при рецидивиращ или рефрактерен на лечение мултиплен миелом, както и при солидни тумори.

Обхванати са 106 болни, които са получавали carfilzomib на всеки четири седмици под формата на венозни инфузии. От тях, 33 са били лекувани с bortezomib*, останалите 73 не са получавали лечение с протеазомни инхибитори.

„Тези междинни резултати показват, че carfilzomib е подходяща алтернатива на пациентите, които не се повлияват от приложената стандартна терапия,” коментира д-р David Siegel, главен изследовател.

Участниците, предварително лекувани с bortezomib, са постигнали терапевтичен отговор с carfilzomib от 18% при продължителност на ефекта девет месеца, докато при контролите той е достигнал 46% при доза от 20 mg carfilzomib и 53% при увеличаване на дозата до 27 mg при средна продължителност на ефекта 8.4 месеца.

Лечението с carfilzomib е демонстрирало добра поносимост, без поява на сериозни, нежелани лекарствени реакции. Над 20% от участниците са успели да завършат пълния цикъл от 12 инфузии (48 седмици) при ниска честота на невротоксичност.

От фирмата производител, Onyx Pharmaceuticals (www.onyx-pharm.com) съобщиха, че въз основа на натрупаните данни ще могат да кандидатстват за одобрение на медикамента в САЩ в края на 2010. (КД)

* bortezomib е протеазомен инхибитор, който потиска химотрипсин-активността на 26S- протеазомата в клетките. Засягането на туморните клетки се реализра по много пътища и не се ограничава само до увреждане на регулаторните протеини, които контролират етапите на клетъчния цикъл и на активирането на нуклеарния клетъчен фактор капа-В (NF-kB). Последният е фактор на транскрипция, участващ в процесите на туморогенезата като клетъчен растеж, преживяване, ангиогенеза, междуклетъчни взаимодействия.

Притежател на разрешението за употреба на bortezomib (Velcade) в Европа е Janssen-Cilag