Нови тестове за ранна диагностика на колоректален и панкреасен карцином01/03/2010
Два нови кръвни теста могат да се използват за ранно откриване на колоректален и панкреасен карциноми (1). Измерване на нивата на протеина CD24 има 90% чувствителност и специфичност за диагностициране на колоректален карцином и над 80% - за идентифициране на аденоми. CD24 е лиганд на P-селектина, който участва в клетъчната адхезия и метастазиране. Новият тест определя неговата експресия в периферни лимфоцити. Нивата на CD24 са повишени при пациенти с колоректален карцином или аденоми (12 000 OD/mm2) в сравнение със здравите контроли (2000 OD/mm2). Друг серумен протеин - PAM4 (антиген, който е представен в почти 90% от панкреасните аденокарциноми, но не и при бенигнените тумори на панкреаса или други видове злокачествени новообразувания) може да се използва за ранна диагностика на случаите с аденокарцином на панкреаса. Моноклоналното антитяло PAM4, известно още като clivatuzumab, е уникален биомаркер с много висока специфичност към гликопротеин, експерсиран в панкреасните ракови клетки, но не в нормалните клетки или при случаите с хроничен панкреатит. Данните от проучване показват, че чувстителността на новия туморен маркер за диагностициране на рак на панкреаса е около 81% (стадий I - 62%, стадий II - 86% и стадий III/IV – 91%). Използван източник: 1. 2010 Gastrointestinal Cancers Symposium: Abstracts OP162 and 135