Нова, по-ефикасна комбинация при Неходжкинов лимфом01/03/2010
Новата комбинация от bendamustine и rituximab* може да се превърне в първи избор на терапия на индолентен Неходжкинов лимфом, измествайки схемата R-CHOP (rituximab + cyclophosphamide, hydroxydaunorubicin, vincristine, prednisone), показаха резултатите от проучване*, представени на 51-та годишна среща на Американското дружество по хематология (1). Според авторите, новият режим на лечение е с много по-добра поносимост и води до подобряване на преживяемостта и до увеличаване на честотата на пълна ремисия. Тези обнадеждаващи резултати е възможно да променят терапевтичния подход към фоликулярен лимфом, мантелно-клетъчен лимфом и индолентните Неходжкинови лимфоми. Обратно на агресивните форми, индолентните лимфоми са хронични заболявания, продължаващи дълго време и често трудни за лечение – химиотерапията при тях не постига значими резултати. В представеното проучване пациентите са рандомизирани на две групи – първата схема включва две дози bendamustine (90 mg/m2) и една доза rituximab (375 mg/m2) на всеки 28 дни, а втората - стандартен режим R-CHOP на всеки 21 дни за максимум шест цикъла. В анализа са включени резултатите при 513 болни, половината от които са имали фоликулярен лимфом (54% в първата и 56% във втората група), а останалите са били с мантелно-клетъчен лимфом и други индолентни форми. Всички пациенти са били симптоматични, с големи туморни маси. Терапията с двойната комбинация е била свързана със значително увеличаване на преживяемостта без прогресиране на заболяването до 54.8 месеца, в сравнение с 34.8 месеца при стандартната терапия (разлика от 20 месеца). Процентът на пълна ремисия с bendamustine + rituximab от 40.1% е значително по-голям от този на другата група - 30.8%. В допълнение към тези данни, авторите посочват, че нежеланите странични реакции са много по-малко при двойната комбинация и тя е добре толерирана. В групата на лечение с bendamustine и rituximab е бил прилаган по-рядко гранулоцитен колония-стимулиращ фактор (granulocyte colony-stimulating factor - G-CSF) отколкото при получавалите R-CHOP (4% спрямо 20%). При двойната комбинация е наблюдавана единствено по-честа еритематозна кожна реакция - уртикария или обрив (при 42 болни спрямо съответно 23 болни). (ОИ) * MabThera (rituximab) на Roche (www.mabthera.com/portal/mabthera) е регистриран в България * bendamustine, продаван като Ribomustin в Германия и Швейцария от Mundipharma, но също така е известен и като Treanda на Cephalon в САЩ (www.treanda.com). Одобрен е от FDA като първа линия терапия на хронична лимфоцитна левкемия, но дозата, използвана за посоченото показание (120 mg/m2 на всеки три седмици), е много по-висока от прилаганата доза за лечение на индолентен лимфом в посоченото изпитване (90 mg/m2 на всеки четири седмици). Bendamustine е синтезиран за първи път в бившата ГДР през 1963 година и до 1990 година се продава само в тази държава. ** Проучването (фаза 3) е ръководено от Германската изследователска група за индолентни лимфоми – German Study Group for Indolent Lymphomas (StiL) За допълнителна информация: Медицинска база Dанни http://mbd.protos.bg MabThera одобрен в Европа за лечение на хронична лимфоцитна левкемия. MD 2009, брой 3/май Използван източник: 1.American Society of Hematology (ASH) 51st Annual Meeting: Abstract 405. Presented December 7, 2009 www.hematology.org/Meetings/Annual-Meeting