Нова лекарствена комбинация за ерадикация на H. pylori01/03/2010

Нова комбинация от четири медикамента, известна като LOAD – levofloxacin, omeprazole, nitazoxanide* и doxycycline, е по-ефективна за ерадикация на инфекции с Helicobacter pylori** от стандартната тройна терапия LAC – lansoprazole, amoxicillin и clarithromycin (LAC), показаха резултати от проучване, представено на срещата на American College of Gastroenterology – ACG (www.gi.org).

Приблизително 50% от населението в света е инфектирано с H. рylori (честотата на инфекцията в САЩ е 40%) като този Грам-негативен микроорганизъм е основна причина за неерозивен и ерозивен гастрит, пептична язвена болест, аденокарцином на стомаха с дистална локализация и MALT лимфом***. Повторението на инфекцията често се дължи на резистентност към терапията или на лош комплаянс на пациентите.

Смята се, че 80% от случаите на аденокарцином на стомаха с дистална локализация се дължат на стомашна атрофия и последваща тънкочревна метаплазия, като хеликобактерната инфекция е кофактор за тяхното развитие.

В едностранно-сляпото проучване са включени 135 пациенти с H.pylori гастрит или язва, рандомизирани да приемат комбинацията LOAD за 10 или седем дни, или съответно LAC за 10 дни.

За повторно тестване на наличието на H.pylori авторите са изследвали антиген във фецеса (HpSA) на пациентите две седмици след проведената терапия.

Режимът LOAD е постигнал ерадикация на H.pylori при 95.23 и 95.34% за 10 и 7 дни приложение, докато LAC – при 80.95%.

Поради сходните резултати в двете подгрупи, получавали LOAD, 7-дневният курс на лечение е икономически по-ефективен и поради това е за предпочитане, смятат авторите.

Пациентите, включени в настоящото проучване, ще бъдат проследявани още две години за рецидиви на инфекцията. (ОИ)

* nitazoxanide (Alinia) на Romark Laboratories (www.romark.com/products/alinia.aspx) е антипаразитно средство, което се използва за лечение на диария при деца и възрастни, предизвикана от Giardia lamblia и Cryptosporidium parvum

** Ерадикация на инфекция с цел превенция на стомашния карцином се препоръчва при следните случаи:

– пациенти с язвена болест на стомаха и дванадесетопръстника и стомашен MALT (mucosa associated lymphoid tissue) лимфом с ниска степен на малигненост

– пациенти с атрофичен гастрит

– родственици по първа линия на пациенти със стомашен карцином

– пациенти с необяснима желязодефицитна анемия

– пациенти с хронична идиопатична тромбоцитопенична пурпура

– пациенти с ендоскопска резекция на ранен стомашен карцином

Едноседмичната стандартна тройна комбинация (PPI, clarithromycin + amoxicillin или metronidazole, прилагани два пъти дневно) e най-често използваната в клиничната практика.

Тя се препоръчва и в актуализираните указания на European Helicobacter Study Group (EHSG) като терапия на първи избор за ерадикация на инфекция с H.pylori в региони, където резистентността към clarithromycin е 15-20% и удължаване на лечението до 14 дни или 10-14-дневна четворна терапия (PPI, bismuth, tetracycline и metronidazole) при по-висока резистентност.

Нарастващата резистентност на H.pylori към основния антибиотик в най-често прилаганата схема – clarithromycin, доведе до неуспех в лечението при 20% от болните.

*** лимфом, произхождащ от В-клетките на асоциираната с мукозата лимфна тъкан (mucosa-associated lymphatic tissue – MALT)

Вирулентността на H. pylori се определя от наличието на антитела в серума, които са специфично насочени срещу два от неговите протеини – CagA и vacA.

CagA е протеин, кодиран от гена CagA в хромозомата на H. pylori и е маркер за по-тежко протичане на хроничния гастрит, с повишена склонност за атрофия на стомашната лигавица и интестинална метаплазия (преканцероза).

VacA е вакуолизиращ токсин, който се активира при ниски стойности на pH и е резистентен към киселина и пепсин. Данни in vitro показаха, че той предизвиква вакуализация на пристенните клетки на стомашната лигавица и при животински модели (мишки) бе свързан с увреждане на стомашния епител.

За допълнителна информация:

1. В Mедицинска база Dанни (http://mbd.protos.bg) има повече от 20 публикации за лечение на инфекции с Helicobacter pylori

2. Talley N. Is it time to screen and treat H pylori to prevent gastric cancer? Lancet 2008, 372: 350-352 http://www.thelancet.com

3. Fukase K., Kato M., Kikuchi S. et al, for the Japan Gast Study Group. Effect of eradication of Helicobacter pylori on incidence of metachronous gastric carcinoma after endoscopic resection of early gastric cancer: an open-label, randomized controlled trial. Lancet 2008, 372: 392-397