Лекарства при глаукома и продължителност на живота01/03/2010
Пациентите, провеждащи терапия за глаукома, имат по-ниска смъртност в сравнениe с нелекуваните, показаха резултати от проучване на Stein и сътр., публикувани през февруари в списание Archives of Ophthalmology (1). През последните години голям брой проучвания установиха връзка между очното заболяване и повишения леталитет. Досега обаче не бе изследвано дали провежданата антиглаукомна медикаментозна терапия води до удължаване на живота на пациентите. Данните са от 21 506 пациента за периода 2003-2007, на възраст най-малко 40 години (средно 60 години) с доказана или суспектна глаукома. Cox регресионният анализ позволява оценка на риска за смърт при употреба на различни медикаменти за глаукома и техните комбинации след изключване на влиянието на възрастта и съпътстващите заболявания. В хода на проучването са регистрирани 237 смъртни случая (1.1%). Приемът на медикаменти за лечение на глаукома е бил свързан с намаление на риска за смърт със 74%. Резултатите са сходни при използването на един медикамент в терапията, например локален бета-блокер или простагландинов аналог, както и комбинация между тях. Поради малкия брой участници, получавали терапия с други средства (карбоанхидразни инхибитори и алфа-2 адренергични агонисти), не могат да бъдат направени окончателни изводи. Използван източник: 1. Stein J., Newman-Casey P., Niziol L. et al. Association between the use of the glaucoma medications and mortality. Archives of Ophthalmology 2010; 128 (2): 235-240 www.archopht.ama-assn.org/cgi/content/abstract/128/2/235