Everolimus подобрява преживяемостта при напреднал бъбречноклетъчен карцином01/03/2010

Everolimus (Afinitor, Novartis)* е подходящ за първа линия терапия на напреднал бъбречноклетъчен карцином, който прогресира въпреки приложеното начално лечение с тирозин-киназни инхибитори като sunitinib (Sutent, Pfizer) и sorafenib (Nexavar, Bayer HealthCare).

Everolimus е директен перорален инхибитор на протеина mTOR, който действа като централен регулатор на деленето и метаболизма на туморните клетки, както и в ангиогенезата.

Друг медикамент със същия механизъм на действие – temsirolimus (Torisel,Wyeth) вече се прилага със същото показание при пациенти с напреднал бъбречноклетъчен карцином.

Алтернативните възможности включват инхибиторът на съдовия ендотелен растежен фактор bevacizumab (Avastin, Roche/Genentech) и цитокинините interferon и interleukin-2 (самостоятелно или в комбинация).

Everolimus удължава свободната от прогресия на заболяването преживяемост със средно три месеца (от 1.9 на 4.9 месеца), показаха резултатите от проучването RECORD-1 (RЕnal Cell cancer treatment with Oral RAD001 given Daily). Той намалява риска за прогресия на заболяването или за смърт с 67% в сравнение с плацебо (hazard ratio, HR=0.33, р<0.0001).

Допълнителни данни показват, че след 10-месечно приложение Afinitor потиска туморния растеж при около 25% от лекуваните с него пациенти.

Медикаментът бе одобрен през 2009 година с търговското име Afinitor да се прилага с посоченото показание в САЩ (таргетна терапия на напреднал бъбречноклетъчен карцином при неефикасност на тирозин-киназните инхибитори), като чака да получи разрешение в Европейския съюз (ЕС), Швейцария и Япония.

Бъбречноклетъчният карцином е най-често срещания тип от малигномите на бъбреците, които общо представляват 2% от всички неоплазии. (ДЯ)

* Everolimus се прилага в ЕС (от 1993 година насам), в различна дозировка и с друго търговско име (Certican, Novartis), за превенция на отхвърляне на присадката при пациенти със сърдечна или бъбречна трансплантация (не е одобрен за това показание в САЩ)

RECORD-1 е международно, многоцентрово двойно-сляпо фаза 3 клинично изпитване, в което участваха 416 пациенти с напреднал бъбречноклетъчен карцином, прогресирал въпреки проведеното лечение със sunitinib и/или sorafenib, приложени последователно.

В допълнение на началната терапия е било позволено да се използват bevacizumab, interferon alfa и interleukin-2. Участниците са били рандомизирани на лечение с Afinitor (10 mg/ден) или плацебо.

Първичната крайна цел на изследването е свободната от прогресия на заболяването преживаемост, оценявана независимо и на сляп принцип от радиолози. Проучването е преустановено предсрочно през февурари 2008 година поради наблюдаваните убедителни ползи от медикамента.

Afinitor се изследва като потенциална терапия и на други малигнени заболявания, включително невроендокринни тумори, рак на гърдата, стомаха, хепатоцелуларен карцином и не-Ходжкинов лимфом.