Baraclude е високо ефективен при пациенти с хронична HBV инфекция и напреднало чернодробно заболяване01/03/2010
Дългосрочната терапия с нуклеозидния аналог entecavir (Baraclude, Bristol-Myers Squibb)* при пациенти с хронична хепатит В (HBV) вирусна инфекция, води до регресия на фиброзата и при случаи на цироза, според резултатите от първото проучване в „real-life” в клиничната практика, докладвани на годишната среща на Американската асоциация за изучаване на чернодробните заболявания (Annual Meeting of the American Association for the Study of Liver Diseases) (1). Entecavir показва висока ефикасност в потискането на вирусната репликация и подобряването тежестта на чернодробна декомпенсация при пациенти с хронична HBV инфекция, когато медикаментът се прилага продължително време, e основният извод на авторите. В проучването са включени 376 пациенти, подбрани от 17 центъра в Италия, за периода 2007-2008 година, които са били на терапия с entecavir (0.5 mg еднократно дневно в продължение на 21 месеца). В сравнение с участниците в предишни изследвания, настоящите са били по-възрастни (средната възраст е била 58 години), с по-тежко чернодробно заболяване (47% са били с чернодробна цироза), а повече от половината (54%) са имали съпътстващи заболявания. Резултатите показват, че 64% от болните са постигнали недоловими вирусни нива (HBV ДНК<12 U/ml) за 24 седмици; 91% за 48 седмици и 96% за 72 седмици. Пациентите с ниски нива на виремия в началото на проследяването (ДНК8 log U) са били с дълготраен вирусологичен отговор от 18 месеца. Анализът на данните показва още, че нивата на аланин аминотрансферазата – АЛАТ, са се подобрили при лечението с медикамента, като процентът на пациентите с нива на ензима под горна граница на нормата достига до 85% след 72 седмици лечение. Степента на фиброза, определена чрез метода Fibroscan*, при 73 пациенти е намаляла от 9.3 на 7.0 кРа, независимо от наличието на цироза. При повече от две трети (68%) от болните с изходно ниво над 12.5 kPa, се отбелязва подобрение на последната визита. Baraclude е показан за лечение на хронична HBV инфекция при възрастни с компенсирано чернодробно заболяване и данни за активна вирусна репликация, персистиращо повишение на нивата на серумната AЛАT и хистологични данни за активно възпаление и/или фиброза. Това показание се базира на данните от клинични проучвания при пациенти, които досега не са лекувани с нуклеозиди, с HbeAg положителна и HBeAg отрицателна HBV инфекция. (КП) * транзиторна еластография – неинвазивен метод за установяване на фиброза, при който се оценява намаляването на еластичността на черния дроб; втвърдяване >9.0 кРа е индикатор за напреднала фиброза ** Baraclude е гуанозинов нуклеозиден аналог с активност срещу HBV полимеразата, който ефективно се фосфорилира до активната трифосфатна (TP) форма, имаща вътреклетъчен полуживот от 15 часа. Конкурирайки се с естествения субстрат деоксигуанозин трифосфат, entecavir трифосфат инхибира трите действия на вирусната полимераза: нарастване на HBV полимеразата, обратна транскрипция на отрицателната ДНК верига от прегеномната РНК и синтез на положителната верига на HBV ДНК. Около 350 милиона души в света са инфектираните с HBV. Нивото на HBV ДНК в серума, НВеАg статусът, серумните нива на трансаминазите (AЛAT, AСAT) и хистологичната активност на процеса са параметрите, определящи типа и продължителността на лечението. Използван източник: 1. Lampertico P., Minola E., Carosi G. et al. Entecavir for NUC-nativ chronic hepatitis B patients in clinical practice:long-term effectiveness from a large multicenter cohort study in 376 patiens. The Liver Meeting 2009: American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD) 60th Annual Meeting: October 30 - November 3, 2009 www.aasld.org/thelivermeeting/bestoflm09/Pages/default.aspx