Aкромегалията01/03/2010
Aкромегалията е синдром, който води до повишен риск за нарушен глюкозен толеранс и (IGT) и захарен диабет (DM). Някои данни посочват директна връзка между плазмените нива на растежния хормон (GH) и степента на IGT. В патогенезата на тип 2 DM участва както инсулиновата резистентност, така и бета-клетъчната дисфункция. GH може да води до инсулинова резистентност на черния дроб, скелетните мускули и адипозната тъкан. Нативният соматостатин потиска секрецията на GH, но инхибира също така и секрецията на инсулин, глюкагон и редица други пептидни хормони и невротрансмисери. Синтетичният аналог на соматостатина octreotide подобрява инсулиновата чувствителност, като този ефект по-вероятно се дължи на понижаване на нивата на GH и на глюкагона, отколкото на директно действие на медикамента. Соматостатин намалява гастроинтестиналната абсорбция на глюкозата и постпрандиалното повишаване на серумните триглицериди, като неговият аналог octreotide има сходни ефекти. Хипертриглицеридемията е най-честата дислипидемия при пациентите с акромегалия. Аналозите на соматостатина могат да оказват различни хормонални ефекти върху глюкозната хомеостаза. От една страна, те подобряват инсулиновата резистентност, а от друга – потискат бета-клетъчната функция (забавят ранния пик на инсулинова секреция при тест с перорално обременяване с глюкоза) (1). Тези две разнопосочни действия могат да бъдат от полза при пациенти със затлъстяване, метаболитен синдром (инсулинова резистентност) и компенсаторна хиперинсулинемия. Инхибицията на ранната фаза на инсулинова секреция чрез прилагане на octreotide при пациенти с хипоталамично затлъстяване води до подобряване на контрола на теглото. Поради тази причина, при пациенти, развили диабетна хипергликемия по време на лечението с аналози на соматостатина (SSA), може да e по-подходящо да се прилага терапия с инсулинови секретагози и/или инсулин, отколкото с инсулинови сенситайзери (1). Необходими са допълнителни проспективни проучвания, които да тестват тази хипотеза. (ДЯ) Използван източник: 1. Baldelli R., Battista C., Leonetti F. et al. Glucose homeostasis in acromegaly: effects of long-acting somatostatin analogues treatment. Clin Endocrinol 2003;59(4):492-499 www3.interscience.wiley.com/journal/117998163/home