Затлъстяването – независим предиктор за диабет тип 201/02/2010

Обезитетът е най-точния предиктор на недиагностициран диабет тип 2 и особено за преддиабет, показаха резултатите от проучването Diabscreen Study, публикувани в списание Annals of Family Medicine (1).

Според съвремените препоръки за ранно откриване и профилактика на заболяването, скринингът е ключът към тях. Един от главните моменти, подчертани в настоящите указания, е важността на целевият стрининг за откриване на недиагностициран диабет.

Цел на скрининга е да се идентифицират хората без явни признаци на заболяването, които отговарят на диагностичните критерии.

Рисковите групи за изява на диабет тип 2 са хора с фамилна обремененост, заседнал начин на живот, затлъстяване, възраст над 40 години и един от следните фактори: анамнеза за намален глюкозен толеранс или нарушена глюкоза на гладно, хипертония (АН>130/80 mm Hg), хиперлипидемия, синдром на поликистозните яйчници, жени с гестационен диабет, раждане на дете, с тегло над 4 kg.

Най-подходящият скрининг е изследване на кръвната глюкоза – случайна, на гладно или постпрандиално.

Целта на настоящето холандско изследване е да се оцени ефективността на целевия скрининг сред популацията с рискови фактори за заболяването в сферата на първичната медицинска помощ и диагностичната тежест на различни рискови фактори за диабет тип 2.

В проучването са взели участие 3724 високо-рискови пациенти, при които е била измерена серумната глюкоза на гладно в капилярна кръв, и 465 души с нисък риск за заболяването.

Скринингът е установил недиагностициран диабет сред 101 високо-рискови пациенти (2.7%; 95% доверителен интервал CI: 2.2-3.3%) и при двама в контролната група (0.4%; 95% CI: 0.1-1.6%; р<0.01), като анализът на данните показва, че честотата на разпространение на диабет тип 2 сред участници нараства с възрастта – от 6.1 до 6.8%.

От диагностичните модели, използващи различни рискови фактори, най-точният за недиагностициран диабет е бил този, който е съдържал като индивидуален фактор затлъстяването (3.2; 95% CI: 2.0-5.2).

Честотата на затлъстяването продължава да се увеличава и понастоящем над 50% от европейците попадат в групата с наднормено тегло и над 30% са с клиничен обезитет. По данни на Световната здравна организация, около 250 000 души в Европа и над 2.5 милиона в света загиват всяка година от свързани със затлъстяването заболявания, като водещи са сърдечносъдовите инциденти и диабет.

Висцералната адипозна тъкан е важен ендокринен орган – главен източник на хормони и адипокини, повечето от които водят до развитието на свързаните със затлъстяването заболявания. Висцералното затлъстяване играе ключова роля за появата на петте клинични черти на метаболитния синдром: голяма обиколка на талията, увеличени триглицериди, повишено артериално налягане, нисък HDL-холестерол и увеличени нива на кръвната глюкоза. (КП)

Използван източник:

1. Woolthuis E., de Grauw W., Metsemakers J. et al. Yield of opportunistic targeted screening for type 2 diabetes in primary care: the diabscreen study. Ann Fam Med. 2009;7:422–430 http://www.annfammed.org