Venlafaxine за лечение на голямо депресивно разстройство01/02/2010
Venlafaxine* има добър профил на ефективност за лечение на голямо депресивно разстройство, включително на резистентна депресия и дългосрочна превенция на рецидивите, показа мета-анализ на данните от всички проведени до момента проучвания на този медикамент, публикуван в списание European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience (1). Авторите на анализа са сравнили venlafaxine с трициклични антидепресанти или със селективни инхибитори на серотониновия транспорт (SSRIs) за лечение на голям депресивен епизод. Освен това, те са съпоставили ефектите на venlafaxine с тези на алтернативни антидепресанти за терапия на резистентна депресия или с тези на плацебо за дългосрочна профилактика на рецидивите на депресия. За целта, се били използвани данните, публикувани в Medline, Embase, Cochrane Library, както и непубликувани данни от производителите на медикамента. Резултатите показват, че в сравнение с: - всички SSRIs, прилагани за лечение на голям депресивен епизод (fluoxetine, paroxetine, sertraline, citalopram, escitalopram и fluvoxamine), venlafaxine води до по-добър отговор с 15% и до по-голяма честота на ремисия с 19%. Броят на отказалите се от лечението поради странични действия на медикаментите е сходен при получавалите SSRIs и venlafaxine. - трицикличните антидепресанти, venlafaxine постига по-добър отговор с 21%, въпреки че разликата не е статистически значима. Няма разлика и в честотата на ремисиите. Трицикличните антидепресанти са били свързани с намалена поносимост и по-голям брой на отказали се от тяхното приложение поради нежелани странични действия. Венлафаксин демонстрира по-добра ефективност с 35% за лечение на резистентна депресия в сравнение с алтернативни антидепресанти като sertraline, bupropion, fluoxetine и citalopram. Неговото приложение е свързано и с по-висока честота на ремисия с 35%. В сравнение с плацебо, венлафаксин е по-ефикасен за превенция на релапсите на депресия с 37%. „Данните от този мета-анализ представляват доказателство за клиничната ефективност на венлафаксин да постига клиничен отговор и ремисия при пациенти с голямо депресивно разстройство. Венлафаксин е по-ефикасен от SSRIs и поне толкова ефективен колкото са трицикличните антидепресанти за терапия на голям депресивен епизод”, коментира изследователският екип. Венлафаксин превъзхожда останалите антидепресанти за лечение на резистентна депресия. В допълнение, този инхибитор на обратното залавяне на норадреналина и серотонина, прилаган дългосрочно след голям депресивен епизод, е ефикасен за намаляване на релапсите. (ДЯ) * venlafaxine e регистриран в България с търговско име Deprexor на Софарма (www.medicine.bg/public/listovka/26131d.pdf) Използван източник: 1. Bauer M., Tharmanathan P., Volz H. et al. The effect of venlafaxine compared with other antidepressants and placebo in the treatment of major depression: a meta-analysis. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci. 2009, 259(3):172-85 www.springerlink.com/content/101492