Valsartan не е ефективен за вторична профилактика на ПМ01/02/2010

Лечението с valsartan за една година при пациенти със синусов ритъм, след поне един предшестващ епизод на предсърдно мъждене (ПМ)*, не предотвратява рецидивирането на аритмията, показаха резултатите от проучването GISSI-AF**, публикувани в списание New England Journal of Medicine (1).

Критериите за включване в това рандомизирано плацебо-контролирано проучване за вторична превенция на предсърдно мъждене (ПМ) са:

– синусов ритъм при започване на изследването

– два или повече документирани епизода на ПМ през предшестващите шест месеца или успешна кардиоверзия в рамките на последните две седмици

– подлежащо сърдечносъдово заболяване, диабет или уголемено ляво предсърдие

1442 пациенти са рандомизирани да получават valsartan 320 mg/ден или плацебо.

Повечето от участниците са приемали инхибитори на ангиотензин-конвертиращия ензим, amiodarone, други антиаритмични средства, бета-блокери, блокери на калциевите канали, статини.

Оценени са честотата на първия рецидив на ПМ и броят на пациентите, които са получили повече от един пристъп на ПМ по време на едногодишния период на проспективно проследяване.

В групата с valsartan, ПМ е рецидивирало при 371 (51.4%) от общо 722 пациенти спрямо 375 (52.1%) от 720 в плацебо групата (HR 0.97, p=0.73). От приемащите valsartan, при 194 (26.9%) от 722 е настъпил повече от един епизод на ПМ срещу 201 (27.9%) от 720 при плучаващите плацебо (OR 0.89, p=0.34).

Резултатите са били сходни, независимо от прилаганата друга терапия, включително прием на АСЕ инхибитори. При участниците, лекувани с amiodarone, valsartan не е показал предимство.

Вторичен анализ, ограничен само върху данните при пациентите със синусов ритъм при първия контролен преглед на 15-ия ден, също не е показал никакъв ефект на valsartan върху рецидивирането на ПМ. Аналогични са резултатите и за участниците със синусов ритъм на осмата седмица, когато вече е достигната таргетната доза на ангиотензин-рецепторния блокер.

Авторите стигат до извода, че лечението с valsartan не води до вторична превенция на ПМ. (ЗВ)

* Смята се, че рецидивирането на ПМ след каридоверзия отчасти е обусловено от ремоделиране на предсърдията под въздействие на ренин-ангиотензин-алдостероновата система, което може да бъде повлияно от ангиотензин-рецепторните блокери. Резултатите от някои клинични проучвания показаха, че valsartan и други преставители на тази лекарствена група биха могли да предотвратят повторните епизоди на ПМ.

** GISSI-AF – Gruppo Italiano per lo Studio della Sopravvivenza nell’Infarto Miocardico–Atrial Fibrillation

За допълнителна информация:

Медицинска база Dанни http://mbd.protos.bg

Предсърдно мъждене – новости в терапията. МD, февруари 2009

Статините намаляват честотата и рецидива на предсърдното мъждене. МD, май 2008

Dronedarone е ефективен за поддържане на синусов ритъм при пациенти с предсърдно мъждене или трептене. МD, февруари 2008

Dronedarone при предсърдно мъждене – компромис с ефективността за сметка на поносимостта? КардиоD, бр.2/ноември 2009

Използван източник:

1. GISSI-AF Investigators. Valsartan for prevention of recurrent atrial fibrillation. N Engl J Med 2009; 360:1606-1617 http://content.nejm.org