Увеличената честота на диабет01/02/2010

Увеличената честота на диабет при пациенти с шизофрения се дължи отчасти на терапията с антипсихотични средства, по-специално на тези от втора генерация, показаха резултатите от системен обзор и мета-анализ на публикувани 11 проучвания в базите данни MEDLINE, PsycINFO, EMBASE, International Pharmaceutical Abstracts, CINAHL и Web of Knowledge (1).

При пациентите на терапия с втора генерация антипсихотични средства (clozapine, olanzapine, risperidone и quetiapine) е бил установен 1.32 пъти по-висок относителен риск за развитието на диабет в сравнение с получавалите първа генерация медикаменти.

Авторите не са включили в анализа си aripiprazole, ziprasidone и amisulpride, поради липсата на достатъчно данни.

Независимо от типа на прилаганите антипсихотични средства, при пациентите с шизофрения трябва да се провежда рутинен скрининг за установяване на нарушение в глюкозната хомеостаза, препоръчват авторите.

Според тях, приложението на втора генерация антипсихотични средства е свързано с по-висок риск за развитието на диабет с 32% в сравнение с първа генерация.

Основен проблем при провеждането на подобни анализи е недостатъчното количество на публикувани данни.

При пациентите, които получават терапия с втора генерация антипсихотични средства, трябва периодично да се изследват нивата на кръвната глюкоза и липидите показатели*, тъй като тези медикаменти могат да повлияват неблагоприятно липидния и глюкозния метаболизъм, както и да водят до наддаване на тегло (2).

Поради разширеното приложение на някои представители на класа като aripiprazole и risperidone при юноши с шизофрения или биполярно разстройство, е важно и тази група да бъде наблюдавана за нежелани лекарствено-свързани метаболитни действия.

* Американската диабетна асоциация, Американската психиатрична асоциация, Американската асоциация на клиничните ендокринолози и Северноамериканската асоциация за изследване на затлъстяването препоръчват да се проведе измерване на кръвната глюкоза на гладно и липидните нива преди назначаването на терапия с втора генерация антипсихотични средства, както и 12 седмици (40 дни) след нейното прилагане. Американската агенция за храните и лекарствените средства препоръчва да се провежда периодичен контрол на тези метаболитни показатели.

Използвани източници:

1.Smith M., Hopkins D., Peveler R. et al. First- v. second-generation antipsychotics and risk for diabetes in schizophrenia: systematic review and meta-analysis. Br J Psychiatry. 2008, 192(6):406-11 http://bjp.rcpsych.org

2. Haupt D., Rosenblatt L., Kim E. et al. Prevalence and predictors of lipid and glucose monitoring in commercially insured patients treated with second-generation antipsychotic agents. Am J Psychiatry 2009 , 166: 345-353 http://ajp.psychiatryonline.org