Ускореното костно съзряване – маркер за хипертония при децата01/02/2010

Ускореното костно съзряване може да се разглежда като независим маркер за развитието на първична артериална хипертония (АХ) при децата, показаха резултати от проучване, публикувани в списание Hypertension (1).

И при двата пола с АХ е било установено значимо по-ускорено биологично съзряване, дефинирано чрез увеличеното съотношение костна/хронологична възраст.

Средната костна възраст при децата с АХ е 16+/-2 години, което е с 1.9+/-0.9 повече от средната хронологична възраст от 14.1+/-2 години (р<0.0001).

При здравите контроли средната костна възраст (14.7+/-2.3 години) не се различава сигнификантно от средната хронологична възраст (14.2+/-2.1 години).

Разликата между костната и хронологичната възраст се увеличава пропорционално на артериалното налягане – от нормотензивни (0.45 години) през прехипертония (1.59 години) до степен I (1.77 години) и степен II (2.38 години) на артериална хипертония.

При здравите контроли с нормално артериално налягане (АН), костната възраст избързва спрямо хронологичната при 37% от децата, а при тези с АХ този процент е още по-висок – 88.9%.

При контролиране за индекса на телесна маса (ИТМ), в групата с АХ разликата костна/хронологична възраст е по-голяма при децата с по-висок ИТМ, докато в контролната група не се установява такава разлика.

В проучването са включени 54 новодиагностицирани, нелекувани деца с АХ – 16 момичета (средна възраст 14.3 години) и 38 момчета (средна възраст 14.1 години). За контроли са използвани 54 здрави деца, съответстващи по ИТМ, възраст и пол.

Целта е да се определи асоциацията, ако има такава, между степента на биологична зрялост и развитието на АХ. Измерени са костната възраст (КВ), теглото, височината, ИТМ и АН.

АН е измерено след 10 минути покой в седнало положение чрез осцилометричен метод, като е взета средната стойност на три измервания. Артериалната хипертония е дефинирана като АН над 95-ия персантил за съответната възраст, височина и пол. Всички случаи на установена АХ са потвърдени чрез 24-часово мониториране на АН.

Костната възраст е определена чрез DXA* – извършени са 108 снимки на лява китка на здрави деца и на деца с АХ. Нормалната костна възраст е дефинирана като разлика между костната и хронологичната възраст от –0.9 до +0.9. Тя избързва, когато разликата е над +0.9 и е забавена при разлика под –0.9.

Недостатъци на изследването са потенциално ограниченото приложение на метода DXA, както и малкият брой изследвани случаи. Освен това, амбулаторно мониториране на артериалното налягане е осъществено само при децата с хипертония, но не и при тези с нормално артериално налягане, което крие опасност от пропускане на случаи със “скрита” хипертония.

Метаболитните промени при децата, включително наличието на инсулинова резистентност (и хиперинсулинемия), вероятно са отговорни за ускореното биологично съзряване, изявено като избързване на костната възраст, и могат да доведат в бъдеще до хипертония и сърдечносъдови заболявания.

“Ускореното костно съзряване не е еквивалент на преждевременния пубертет,” коментират авторите. “То означава, че скоростта на биологично съзряване е по-голяма от среднaта и това може да е ранен признак на развиваща се хипертония”. (ЗВ)

* DXA (dual-energy x-ray absorptiometry) е метод за измерване на костната плътност. Два рентгенови лъча с различни енергийни нива се насочват към костите на пациента. Когато се извади абсорбцията от меките тъкани, се определя костната плътност на базата на абсорбцията на всеки лъч от съответната кост.

Резултатите се представят по три начина: плътност в g/cm2; z-score, брой на стандартните отклонения над или под средната стойност за възрастта, пола и расата на пациента; t-score, брой на стандартните отклонения над или под средната стойност за здрав 30-годишен възрастен от същия пол и раса като съответния пациент.

Използван източник:

1. Pludowski P., Litwin M., Niemirska A. et al. Accelarated skeletal maturation in children with primary hypertension. Hypertension 2009; doi:10.1161 http://hyper.ahajournals.org