Rosuvastatin намалява честотата на инсулт01/02/2010

Rosuvastatin* намалява честотата на исхемичен инсулт при хора с нормални стойности на липидите, но с увеличени нива на C-реактивен протеин (CRP), показаха данни от подгрупов анализ от проучването JUPITER**, публикуван в списание Circulation (1).

Изследването е първото, което доказва че приложението на статини е свързано със значително намаление на риска за инсулт, като ефектите на rosuvastatin са били сходни между различните подгрупи пациенти, включително тези с нисък риск за инсулт.

Предходни проучвания за приложението на статини за първична превенция на инсулт използват като критерии за включване стойностите на холестерола и не съобщават за значимо намаление на риска за инсулт.

В JUPITER са обхванати 17 802 здрави жени и мъже със стойности на LDL2.0 mg/l, разделени в две групи: rosuvastatin 20 mg дневно или плацебо, като са проследени за средно 1.9 години (максимално пет години).

В края на изследването са регистрирани 33 случаи на инсулт (в групата с rosuvastatin) срещу 64 (в контролната плацебо група), което отговаря на честоти от 0.18 и 0.34 на 100 пациент-години съответно (р=0.002).

Значителната редукция на честотата на инсулт (с 48%) при rosuvastatin се е дължала основно на намаление на случаите с исхемичен мозъчен инсулт (с 51%), като честотата на хеморагичен инсулт е била сходна между двете групи.

Rosuvastatin е имал приблизително еднакви благоприятни ефекти при нефатални и фатални инсулти, както и при различните подгрупи пациенти (според възраст, пол, етнически произход и наличие на класическите рискови фактори за инсулт).

Предимставата от терапията са наблюдавани и при традиционно считаните за ниско рискови групи – жени, непушачи, пациенти с риск <10% (по скалата Framingham), както и хора индивиди без данни за артериална хипертония или дислипидемия. По подобен начин, ефектите на rosuvastatin са били сходни при пациенти с CRP 5.0 mg/l.

За разлика от предходни изследвания за първична превенция на инсулт със статини, в JUPITER участниците са подбрани предимно според повишените нива на CRP, отколкото според нивата на липидите, тъй като CRP е в по-тясна връзка с риска за инсулт, отколкото нивата на LDL.

Намалението на CRP <2 mg/l и на LDL <1.79 mmol/l са свързани с най-значимо намаление на честотата на инсулт, е заключението на авторите. (ИТ)

* rosuvastatin е регистриран в България (www.bda.bg) с търговското име Crestor (на Astra Zeneca)

** JUPITER – Justification for the Use of statins in Primary prevention: an Intervention Trial Evaluating Rosuvastatin

Използван източник:

1. Everett B., Glynn G., MacFadyen J. et al. Rosuvastatin in the prevention of stroke among men and women with elevated levels of C-reactive protein. Justification for the use of statins in prevention: An intervention trial evaluating rosuvastatin (JUPITER). http://circ.ahajournals.org/cgi/content/abstract/CIRCULATIONAHA.109.874834v1