Новини от фармацевтичните компании01/02/2010

Novartis ще изгради най-големия научно-изследователски център в Китай с над 1000 учени и ще инвестира в този проект $1.25 милиарда през следващите пет години.

Експанзията включва и създаването на филиал на Institute of BioMedical Research (CNIBR) в Shanghai, който ще се занимава с разработването на малки молекули и биологични медикаменти за лечение на често срещани заболявания в страната.

От компанията съобщиха за резултати от фаза 3 проучването ENESTnd, според което Tasigna (nilotinib) 300 mg два пъти дневно e с предимство пред Glivec (imatinib) 400 mg дневно при лечението на новодиагностицирани пациенти с хронична миелоидна левкемия. И двата медикамента се произвеждат от Novartis.

Novartis придоби американската Corthera срещу $620 милиона. Ключов продукт на Corthera е relaxin – за лечение на сърдечна недостатъчност.

В момента медикаментът преминава фаза 3 клинични проучвания при болни с остро декомпенсирана сърдечна недостатъчност – състояние, което е свързано с висока честота на заболеваемост и смъртност при хора над 65-годишна възраст.

– Johnson & Johnson ще съкрати 6-7% от персонала (около 8000 работни места) с цел икономии от $1.4-1.7 милиарда към 2011.

Промяната ще засегне основно мениджърските екипи и има за цел да осигури дългосрочна стабилност в условията на финансова криза. Решението идва само няколко месеца след като от компанията съкратиха 900 работни места в дъщерната Ortho-McNeil-Janssen в САЩ.

– Novo Nordisk започна фаза 1 клинично проучване с NN1952 – перорален инсулинов аналог, за който се предполага, че ще се превърне в алтернатива на инжекционните бързодействащи инсулини.

Цел на изследването е да се установи безопасността, поносимостта, фармакокинетиката и фармакодинамиката на NN1952 при здрави доброволци и пациенти с диабет тип 1 и 2.

Междувременно от компанията подписаха споразумение със ZymoGenetics на стойност $181.5 милиона за човешко анти-IL21 моноклонално антитяло, което ще се прилага за лечение на автоимунни и възпалителни заболявания.

– GSK започна международното фаза 3 клиничното проучване SOLID-TIMI 52 с Lp-PLA2 инхибитора darapladin при 11 500 болни с остър коронарен синдром.

Darapladib е селективен перорален активен инхибитор на ензима Lp-PLA2, който се открива в кръвта и атеросклеротичните плаки. Повишената активност на този ензим се свързва с прогресия на атеросклерозата.

Големи количества Lp-PLA2 са открити в некротичното ядро на рисковите за руптура атеросклеротични плаки в коронарните артерии.

Проучването е рандомизирано, плацебо-контролирано, двойно-сляпо и има за цел да установи дългосрочните ефекти от приложението на darapladib 160 mg по отношение на сърдечносъдовите събития в сравнение със стандартната терапия (антихипертензивно лечение, статини и Aspirin).

– Sanofi-Aventis подписа споразумение с американската Alopexx Pharmaceuticals на стойност $375 милиона за придобиване на правата върху първото човешко моноклонално антитяло, насочено срещу причинители на тежки инфекции като methicillin-резистентен S aureus (MRSA), Е. coli и Y. pestis.

Очаква се фаза 1 клиничното проучване с антитялото да започне в началото на 2010. От компанията очакват през 2010 приходите от ваксини (включително срещу свински грип) да достигнат $5.7 милиарда.

Поделението за ваксини Sanofi Pasteur ще удвои продажбите (до $2.9 милиарда) към 2013, в сравнение с 2008.

Прогнозите се основават на очакването, че ваксините ще играят все по-голяма роля в превенцията и лечението на редица заболявания. В момента компанията произвежда 18 ваксини, между които за жълта треска, Clostridium difficile, бяс и менингит.

– Pfizer получи одобрение от Европейската комисия за пневмококовата конюгирана ваксина Prevenar 13.

Ваксината се прилага за превенция на инвазивни заболявания, пневмония и остър otitis media, предизвикани от 13 серотипа на Streptococcus pneumoniae при деца на възраст от шест месеца до пет години. Инвазивните пневмококиви заболявания включват сепсис, менингит, бактериемия, бактериална пневмония и емпием.

Одобрението на регулаторния орган е базирано на положителни резултати от 13 фаза 3 клинични проучвания с над 7000 деца. Честотата на пневмококовите заболявания намалява значително в Европа, но приложението на Prevenar ще осигури защита и срещу серотипове 19А и 6А, чиято честота и резистентност към антибиотици се увеличава.

– Roche съобщи резултати от фаза 3 клиничното проучване T-EMERGE2, според които андидиабетният медикамент на компанията taspoglutide (R1583), прилаган веднъж седмично, постига по-голямо намаление на нивата на гликирания хемоглобин (HbA1c) в сравнение с exenatide (Byetta на Еli Lilly), инжектиран двукратно дневно.

Taspoglutide e дългодействащ аналог на глюкагон-подобния пептид-1 (GLP-1), който се инжектира подкожно един път седмично.

Медикаментът (подобно на exenatide) е инкретинов миметик – има сходно действие на естествения интестинален хормон GLP-1, който играе ключова роля в регулацията на кръвната глюкоза. GLP-1 аналозите стимулират глюкозо-зависимо инсулиновата секреция и потискат тази на глюкагона.

При одобрение от регулаторните органи, taspoglutide може да генерира приходи от около $2 милиарда годишно. (ИТ)