Нови стандарти за in vitro фертилизация01/02/2010

Нови стандарти за броя на трансферираните ембриони при in vitro фертилизация (IVF) на American Society for Reproductive Medicine (ASRM) и Society for Assisted Reproductive Technology (SART) бяха публикувани в списание Fertility and Sterility (1).

Основна цел на новите указания е намаление на честотата на многоплодна бременност (три или повече имплантирани ембриони), тъй като това е свързано с повишен риск за усложнения при майката и фетусите.

Броят на трансферираните ембриони (обикновено 2-3 дни след фертилизация) или бластоцисти (обикновено 5-6 дни след фертилизация) може да варира според възрастта на пациентката, качеството на ембрионите, възможностите за криосъхранение и клиничния опит с новите технологии.

Основните препоръки:

– при жени на възраст <35 години, които са с благоприятна прогноза, не трябва да се трансферират повече от два ембриона или бластоцити

– при жени на възраст 35-37 години, които са с благоприятна прогноза, не трябва да се трансферират повече от два ембриона; в останалите случаи не трябва да се трансферират повече от три ембриона или две бластоцисти

– при жени на възраст 38-40 години, които са с благоприятна прогноза, не трябва да се трансферират повече от три ембриона или две бластоцисти; в останалите случаи не трябва да се трансферират повече от четири ембриона или три бластоцисти

– при жени на възраст 41-42 години не трябва да се трансферират повече от пет ембриона или три бластоцисти

– наличните данни са недостатъчни за да се препоръча определен лимит за броя ембриони, които да се трансферират при жени >43 години

– при използване на донорски яйцеклетки, броят на трансферираните ембриони се определя от възрастта на донора

– при трансфериране на замразени ембриони, техният брой не трябва да надхвърля препоръчвания брой пресни ембриони за съответната възраст

Стандартите препоръчват при жени с два или повече неуспешни скорошни IVF цикли или по-лоша прогноза да се трансферира един допълнителен ембрион, според индивидуалните характеристики.

Тези пациентки трябва да се информират за рисковете за многоплодна бременност, при надхвърлянето на препоръчваните лимити. Добра прогноза има при първи IVF цикъл, добро качество и морфология на ембриона, наличие на значителен брой ембриони за криосъхранение и предходен успех при IVF.

SART предупреждава, че IVF центрове, които имат честота на многоплодни бременности от висок порядък – повече от две стандартни отклонения в сравнение със средните показатели за страната за две последователни години, могат да бъдат обект на проверка от страна на регулаторните органи. (ИТ)

Използван източник:

1. Guidelines on number of embryos transferred. The Practice Committee of the American Society for Reproductive Medicine and the Practice Committee of the Society for Assisted Reproductive Technology

Fertility and Sterility November 2009; 92 (5): 1518-1519) http://www.fertstert.org