Нова ера без ефективни антибиотици?



01/02/2010

ХХ век: През 1942, 33-годишна жена със стрептококов сепсис е спасена в американска болница благодарение на проведеното лечение с антибиотика penicillin (1). Неговото откриване през 1928 година поставя началото на ерата на антибиотиците…

Началото на ХХI век: През 2008 е описан първият случай на 70-годишен мъж, починал в САЩ от инфекциозен ендокардит, причинен от vancomycin-резистентен Enterococcus faecium (VRE). Въпреки прилагането на различни антибиотици, включително и на daptomycin*, инфекцията с VRE остава неовладяна и пациентът умира с бактериемия (2).

Подобни случаи на инвазивни инфекции, причинени от високорезистентни или мултирезистентни патогени, наречени „супербактерии”, повдигнаха въпроса дали отново се връщаме в ерата преди наличието на ефективни антибиотици и какви са причините за това?

Бактериите са шампионите на еволюцията – някои техни видове са развили генетична адаптация и представляват сериозен проблем за области на съвременната медицина като трансплантационна хирургия, химиотерапия при онко болни, грижи за критично болни или за пациенти, инфектирани с HIV…

След въвеждането на penicillin, а по-късно и на полусинтетичния пеницилин methicillin, Staphylococcus aureus развива резистентност към бета-лактамните компоненти и през 2003 – над 50% от изолатите на S. aureus в болниците на САЩ е установен methicillin-резистентен S. aureus (MRSA). MRSA е един от най-честите причинители на нозокомиални (вътреболнични) инфекции днес.

Другият водещ патоген, които представлява сериозен терапевтичен проблем поради резистентност към различни антибактериални средства, включително и vancomycin, е E. faecium (3). (ДЯ)

* daptomycin (Cubicin на Cubist Pharmaceuticals) е първото липопептидно антибактериално средство, ефективно срещу Грам-положителни бактерии, включително: methicillin-резистентни стафилококи, vancomycin-резистентни ентерококи и penicillin-резистентни стрептококи.

Daptomycin е подходящ за лечение на инфекции, причинени от vancomycin-чувствителен Enterococcus faecium (VSE), но някои наблюдения при клинични случаи показаха, че той може да е ефективен и при тежки инфекции, причинени от VRE, включително бактериемия и инфекциозен ендокардит (въпреки че това не е одобрено показание за неговото прилагане) (4).

Cubicin е одобрен от EMEA през 2006 (www.emea.europa.eu/humandocs/PDFs/EPAR/cubicin/emea-combined-h637en.pdf и http://www.emea.europa.eu/humandocs/PDFs/EPAR/cubicin/H-637-bg1.pdf), като притежател на разрешителното за неговото прилагане в страните от ЕС е фирма Novatris.

Показан е за лечение на:

– усложнени инфекции на кожата и меките тъкани

– десностранен инфекциозен ендокардит, причинен от S. аureus

– бактериемия, причинена от S. аureus и свързана с посочените по-горе две инфекции

Използвани източници:

1.Lax E. The mold on Dr. Florey’s coat: the story of the penicillin miracle. New York: Henry Holt, 2004

2.Schwartz B., Ngo P., Guglielmo B. Daptomycin treatment failure for vancomycin-resistant Enterococcus faecium infective endocarditis: impact of protein binding? Ann Pharmacother 2008;42:289-290 http://www.theannals.com

3. http://emedicine.medscape.com/article/971259-print

4. Segreti J., Crank C., Finney M. Daptomycin for the treatment of gram-positive bacteremia and infective endocarditis: a retrospective case series of 31 patients. Pharmacotherapy 2006;26:347-52 http://www.pharmacotherapy.org