Генетична предпоставка за инсулт01/02/2010

Два интергенни еднонуклеотидни полиморфизми в хромозома 12р13 в гена NINJ2 се асоциират със значимо повишен риск за инсулт, показаха резултатите от геномно-базирано изследване, публикувани в списание New England Journal of Medicine (1).

В настоящият анализ, включващ четири големи проспективни, популационно-базирани кохорти – Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC), Cardiovascular Health Study, Framingham Heart Study и Rotterdam Study – са представени данни за 19 602 пациенти от европеидната раса, при които са регистрирани общо 1544 инсулта (от тях 1164 исхемични) за среден период на проследяване 11 години.

Изследвани са и маркерите, най-силно асоциирани с инсулт, в репликационна кохорта от 2430 пациента от негроидната раса с 215 инсулта (191 исхемични), друга кохорта от същата раса с 85 инсулта (68 исхемични) и четвърта кохорта от 652 холандци с исхемичен инсулт.

Резултатите показват, че генът NINJ2 кодира експресията на адхезионни молекули с в глията, която се повишава след неврологично увреждане.

Директното генотипизиране показва, че локусът rs12425791 в дългото рамо на 12 хромозома се асоциира с висок риск за общ и исхемичен инсулт при съотношение на вероятностите 1.30 и 1.33. (ОИ)

Използвани източник:

1.Ikram M., Seshadri S., Bis J. et al. Genomewide association studies of stroke. NEJM 2009, 360 (17):1718-1728 http://content.nejm.org