Фармакогенетика на clopidogrel01/02/2010

Ефектът на CYP2C19 генотипа върху фармакокинетиката на активния метаболит на clopidogrel е оценен в седем проучвания, данните от които показват, че носителството на алел CYP2C19*1 отговаря на нормална активност на ензима, а алелите CYP2C19*2 и CYP2C19*3 – са свързани с намалена функция (1).

Понижената активност на CYP2C19 намалява максималната концентрация на активния метаболит clopidogrel с 30 до 50% след натоварваща доза от 300 или 600 mg и поддържаща доза от 75 mg. По-ниските нива на активен метаболит водят до намалена тромбоцитна инхибиция и повишена остатъчна тромбоцитна активност.

Асоциацията между CYP2C19 генотипа и резултата от лечението с clopidogrel е оценена в два post hoc анализа (част от изследванията CLARITY-TIMI 28* и TRITON-TIMI 38**) и пет кохортни проучвания.

В CLARITY-TIMI 28 и в едно от кохортните изследвания честотата на сърдечносъдовите събития не показва значителна разлика при отделните генотипове, докато в TRITON-TIMI 38 и три от останалите проучвания – носителите на алел за понижена функция имат с по-висока честота на сърдечносъдови инциденти и стент- тромбози.

Поведението при хората с намалена биотрансформация на clopidogrel не е уточнено. Единият вариант е да се увеличи дозата на clopidogrel, а другият – да се използва алтернативен медикамент (prasugrel). В проучването GRAVITAS*** се изследва ефектът на по-високите дози clopidogrel при пациенти с висока тромбоцитна реактивност – първичен показател за ефективност са сърдечносъдовите събития (резултатите се очакват всеки момент).

Сlopidogrel не трябва да се прилага в комбинация с инхибитори на CYP2C19 като omeprazole, предупреди Американската агенция за храните и лекарствените средства (FDA) и изиска тази информация да бъде включена в инструкцията за прилагането на медикамента (2). (ЗВ)

* CLARITY-TIMI 28 – Clopidogrel as Adjunctive Reperfusion Therapy – Thrombolysis in Myocardial Infarction 28

** TRITON-TIMI 38 – Trials to Assess Improvement in Therapeutic Outcomes by Optimizing Platelet Inhibition with Prasugrel–Thrombolysis in Myocardial Infarction

*** GRAVITAS – Gauging Responsiveness With A VerifyNow Assay-Impact On Thrombosis And Safety

За допълнителна информация:

Медицинска база Dанни http://mbd.protos.bg

Сlopidogrel и цитохром Р-450 полиморфизъм. МD 2009, март

Нежелано взаимодействие между сlopidogrel и инхибиторите на протонната помпа? МD 2009, март

Само omeprazole ли понижава ефекта на clopidogrel? Кардио D 2009, бр. 2

Кумаринов дериват намалява ефекта на clopidogrel? Кардио D 2009, бр. 2

Сlopidogrel при остър коронарен синдром. Кардио D 2009, бр. 2

Използвани източници:

1.Hughes S. Genotyping info now in US clopidogrel label. 2009 http://www.theheart.org/article/972985.do

2. http://packageinserts.bms.com/pi/pi_plavix.pdf