Cialis e ефективно средство за лечение на еректилната дисфункция при BPH01/02/2010

Cialis (tadalafil)*, приложен веднъж дневно, е ефективно средство за лечение на еректилната дисфункция (ЕD) при мъже с доброкачествена хиперплазия на простатата (BPH), показаха резултати от проучване, публикувано в http://www.urotoday.com (1).

Мъжете с BPH често имат симптоми от страна на дисталните отдели на уринарния тракт (LUTS) като често уриниране (включително през нощта), интермитентно уриниране, непълно изпразване на пикочния мехур… ЕD често се комбинира с BPH-LUTS особено при мъже в напреднала възраст, тъй като двете заболявания имат общи патофизиологични механизми.

Фосфодиестеразните инхибитори (PDE5) са ефективно средство за лечение, както на BPH-LUTS, така и на ED. Tadalafil е одобрен за лечение на ЕD и пулмонална артериална хипертония (в някои страни). Медикаментът има дълъг полуживот (17.5 часа) и може да се приема веднъж дневно, което е свързано с удобство за пациентите. Той има ефект само след сексуална стимулация и продължителност на действие 24-36 часа.

Международното изследване е 12-седмично, рандомизирано, двойно сляпо, плацебо-контролирано и включва 581 сексуално активни мъже, които са проследени за промяна в качеството на ерекция и свързания с нея успешно осъществен полов контакт.

Като критерии за ефективност от терапията, авторите са използвали показателите International Index of Erectile Function-Erectile Function (IIEF-EF), промени в симптоматиката на BPH-LUTS – International Prostate Symptom Score (IPSS), пиков уринен поток (Qmax), резидуален обем (PVR), както и безопасността на tadalafil, приложен веднъж дневно в дози 2.5 mg, 5 mg, 10 mg, or 20 mg, в сравнение с плацебо.

Резултатите показват сигнификантно подобрение на показателя IIEF-EF в групата с tadalafil в сравнение с плацебо (р<0.001). Еднократният прием на медикамента е бил свързан с подобрение в някои клинично важни подгрупи пациенти, като напреднала възраст, висок индекс на телесна маса (BMI), тежка симптоматика на BPH-LUTS, позитивен простатно-специфичен антиген (PSA), предходна терапия с алфа-блокер, предходно лечение на ЕD.

Приложението на PDE5 инхибитора е било свързано и със значимо подобрение на показателя IPSS спрямо изходните стойности и контролите на плацебо (р<0.05). Промените в Qmax и PVR не са били сигнификантни.

Tadalafil е бил толериран добре при всички дозировки, като най-честите странични действия са били главоболие, болки в гърба, диспепсия и миалгия. Според авторите, дозировката от 5 mg дневно осигурява най-добро съотношение полза/риск за лечение на ED при случаите с BPH-LUTS.

Настоящето проучване се различава от досега проведените изследвания за лечение на ED по големия брой включени пациенти, както и по специфичната съпътстваща патология. Анализът на данните сочи, че подобрението на показателите при приложението на tadalafil при пациенти с ED и BPH-LUTS е сходно с това, постигнато в общата популация с еректилна дисфункция. (ИТ)

*Cialis (tadalafil) на Eli Lilly е регистриран в България (www.bda.bg)